ODIN – med kunden i fokus

ODIN er til for våre kunder. Det er første prioritet. Vi skal skape god langsiktig avkastning med moderat risiko. Ved å nå dette målet legger vi også grunnlaget for gode arbeidsplasser for våre ansatte og gode resultater for vår eier.

Uten god langsiktig avkastning for våre kunder er ikke gode resultater eller arbeidsplasser varige. Derfor prioriterer vi slik vi gjør.

God langsiktig avkastning oppnås gjennom god forretningsmessig forståelse og evne til å forstå risiko. Begge sider er like viktig og vi bruker like mye tid på risiko som avkastning. Håndterer vi ikke den risikoen vi tar, blir det heller ikke god avkastning.

To av ODINs kjerneverdier er kompetanse og engasjement. Vi har god kunnskap på spare- og investeringsområdet. Denne kunnskapen ønsker vi å bruke til det beste for våre kunder. Mange har begrenset kunnskap om hvilke spareprodukter som er de riktige, og derfor har vi et ansvar for at kunder får de anbefalingene de er tjent med. Vi legger vekt på at våre kunder skal oppleve ODIN som en troverdig samarbeidspartner på sparing og investering.

Fornøyde kunder er selve grunnlaget for vår eksistens. Vi forsøker ikke å selge det produktet som er enklest å selge. I ODIN er vi opptatt av at kunder investerer i fond som er riktige for investeringshorisonten og risikoprofilen til hver enkelt.

I praksis velger gjerne kunder det fondet som har hatt best avkastning den seneste perioden. Det er ikke slik vi tenker i ODIN. Avkastningen i de enkelte fondene varierer fra år til år, og det er ikke slik at det fondet som har gjort det best siste år har bedre framtidsutsikter enn andre fond.

Risiko er et begrep med mange aspekter i seg. Mange ser på risiko som sannsynlighet for svingninger i verdier. All erfaring tilsier at fond svinger i verdi. Det følger av svingningene i aksje- og rentemarkedene. I ODIN er vi ikke bekymret for slike generelle kurssvingninger så lenge de selskapene vi investerer i utvikler seg positivt. Vi er langsiktige investorer, og med et langsiktig perspektiv ser vi på kurssvingninger som muligheter til gode kjøp og salg. Den virkelige risiko er at selskapene vi investerer i utvikler seg dårlig og medfører varige verditap. Slike investeringer søker vi å unngå.

Denne holdningen til risiko ønsker vi at våre kunder skal dele med oss. Det krever at kundene har en plan for sine investeringer. Derfor tar våre anbefalinger utgangspunkt i kundenes sparehorisont og risikoprofil.

Sparing i aksjefond bør ha et langsiktig perspektiv. Derfor anbefaler vi først å spare i aksjefond når tidsperspektivet er tilstrekkelig langt. Markedskurser svinger over tid, og utfallet av en investering er følsom for det tidspunktet investeringen gjøres. Derfor anbefaler vi å investere jevnt fordelt over tid. For å unngå store investeringer på et uheldig tidspunkt mener vi månedlige spareavtaler er hensiktsmessige.

Risikoen i våre fond er ulik. Risikoen er normalt større i aksjefond enn i rentefond, men også innenfor aksjefondene og rentefondene er det ulik risiko.

For å gjøre valgene enklere for våre kunder har vi fond som er sammensatt slik vi mener man som langsiktig sparer er tjent med. I 2014 introduserte vi ODIN Aksje, som investerer i de av våre aksjefond vi mener utgjør en best mulig langsiktig investeringsportefølje. På samme måte vil vi i år introdusere ODIN Rente, som investerer i våre ulike rentefond med formål å tilby en best mulig investeringsportefølje. For de av våre kunder som ønsker en portefølje sammensatt av både rentefond og aksjefond er våre tre kombinasjonsfond ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont det naturlige valget. Disse tre fondene vil fremover ha henholdsvis 25 prosent, 50 prosent og 75 prosent investert i ODIN Aksje og de resterende investert i ODIN Rente.

Målet med alt vi gjør i ODIN er å skape enkle og gode spare- og investeringsprodukter for våre kunder. Vi mener introduksjonen av ODIN Aksje og ODIN Rente vil gjøre valgene enklere.

Med ønske om et godt år.

Årsrapport ODINs verdipapirfond 2014

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.