Slik gir vi råd

I ODIN er vi opptatt av å tilføre våre kunder verdi. Det gjør vi gjennom god forvaltning, god rådgivning og konkurransedyktige priser på de produkter vi leverer. Fornøyde kunder er selve grunnlaget for vår eksistens. Derfor er vi opptatt av at kunder investerer i fond som er riktige for investeringshorisonten og risikoprofilen til hver enkelt.

Tillit

Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til. Derfor er vi opptatt av å skape trygghet om hvordan vi forvalter kundenes midler gjennom tydelig kommunikasjon med kundene våre.

Vi tror også at tydelig kommunikasjon skaper disiplin hos oss selv. Vi skal bevise at vi lever slik vi lærer; at vi er til å stole på. Det tror vi gir et godt grunnlag for et langsiktig samarbeid med kundene våre.

Ansvar

Det er vårt ansvar å hjelpe kundene med å opptre rasjonelt i perioder med store markedssvingninger. Vi skal forhindre at kundene blir for forsiktige i perioder hvor markedet er svakt og for modige i sterke markeder.

Når vi sammen med kundene utvikler investeringsplaner legger vi derfor stor vekt på kundenes tidshorisont og evne og vilje til å akseptere verdisvingninger.

Rådene våre

Felles for samtlige råd vi gir er at god langsiktig avkastning er mer avhengig av å ikke gjøre noe dumt enn å gjøre noe som er spesielt smart:

 • Vi mener at kundene er tjent med å investere i fond istedenfor aksjer og obligasjoner. Når kunder investerer direkte i aksjer og obligasjoner blir risikoaspektet ofte neglisjert og resultatet blir ofte høy risiko og lav avkastning.
 • Vi mener at kundene er tjent med enkle produkter. Aksje- og rentefond i en riktig kombinasjon er det kundene trenger for å oppnå en god langsiktig avkastning.
 • Vi mener det er klokt både å investere over tid og å realisere investeringer over tid. Når kunder kjøper og selger over tid blir konsekvensene av markedssvingningene utjevnet.
 • Vi mener at kunder er tjent med konkurransedyktige priser.
 • Vi mener kunder er tjent med å velge en forvalter de har tillit til. Tillit er nødvendig for å opptre langsiktig.
 • Vi tror på langsiktighet i valg av fond. I ODIN forvaltes fondene etter samme investeringsfilosofi og metodikk. Vi tror derfor at ulikheter i avkastning på kort sikt vil utjevnes over tid.
 • Vi tror markedsstemninger- og psykologi er en trussel mot god langsiktig avkastning. Vi skal forhindre at kundene blir for risikosøkende i sterke markeder og for forsiktige i svake markeder.
 • Vi gir råd basert på konsentrerte aksje- og rentefond fra ODINs eget investeringsunivers. Bærekraftsrisiko og en vurdering av de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer er integrert i alle fond. Hvordan ODIN-fondene jobber med bærekraftsrisiko er beskrevet i ODINs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Anbefalingene våre

Beslutninger om investeringer og langsiktig sparing er for mange forbundet med stor usikkerhet om hva som er kloke valg. Det blir ikke enklere av at valgmulighetene er mange. Derfor er vi opptatt av å gjøre sparing og investering enklest mulig. Fondsutvalget har vi utviklet med sikte på å skape gode løsninger for investeringer både på kort og lang sikt.
Våre viktigste anbefalinger er:

 • Aksjefond har over tid gitt bedre avkastning enn rentefond. Den utviklingen tror vi vil fortsette. Samtidig har aksjefond større kursutslag enn rentefond på kort og mellomlang sikt. Det betyr at vi anbefaler rentefond for kortsiktig sparing, og aksjefond for langsiktig sparing. På mellom lang sikt anbefaler vi en kombinasjon av rente og aksjefond.
 • I ODIN Aksje har vi satt sammen det vi mener er den beste porteføljen av aksjefond for langsiktige investeringer. På samme måte har vi i ODIN Rente satt sammen det vi mener er den beste porteføljen av rentefond for investering på kortere sikt. For investeringer på mellomlang sikt har vi tre kombinasjonsfond med varierende aksjeandel avhengig av investeringshorisont.
  ODINs anbefalte løsninger gir kundene god risikospredning ved at fondene består av flere underliggende fond. Disse fondene er forvaltet av flere forvaltere og investerer i ulike selskaper, bransjer og geografiske regioner.