Personvernerklæring

Vi jobber kontinuerlig med personvern

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. ODIN Forvaltning AS (heretter ODIN) er ansvarlig for alt innhold på www.odinonline.com, www.odinfond.no og alle tilhørende sider (subdomener) ansvarlig for at behandling av personopplysninger er i tråd med personopplysningsloven.

I denne personvernerklæringen vil vi forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, blant annet hvordan vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

 • Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysningene vi behandler mottar vi i hovedsak fra deg. Men noen ganger får vi også personopplysninger fra andre, slik som banken din og offentlige databaser (som for eksempel Folkeregisteret eller Brønnøysundregisteret).

  All informasjon om deg lagres i et strukturert system i selskapets interne kunderegister.

  Under kan du lese mer om personopplysninger vi behandler:

  Identitetsinformasjon

  Opplysninger om din identitet, som navn, fødselsnummer, statsborgerskap, fødeland og legitimasjonsdokument (inkludert bilde). Denne informasjonen får vi direkte fra deg. For eksempel gjennom en kjøpsprosess i ett eller flere av våre fond, eller ved oppslag mot offentlige registre som Folkeregisteret.

  Kontaktinformasjon

  Opplysninger som gjør at vi kan ha dialog med deg, slik som adresse, telefonnummer og epostadresse. Denne informasjonen får vi direkte fra deg, eller ved oppslag mot offentlige registre.

  Transaksjonsinformasjon

  Informasjon om transaksjoner knyttet til kundeforholdet ditt, som beløp og tidspunkt for betaling. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

  Kontoinformasjon

  Informasjon om din konto der fondene dine er plassert, inkludert beholdning og portefølje. Vi behandler i tillegg informasjon om bankkonti som har blitt benyttet til inn- eller utbetaling, samt informasjon om kontotilhørighet. Denne informasjonen henter vi direkte fra deg, og ved oppslag mot konto og adresseregisteret (KAR).

  Kundeinformasjon

  Opplysninger som kan være nødvendig for å opprette, vedlikeholde eller avslutte kundeforholdet. For eksempel preferanser med hensyn til kommunikasjonskanal, samtykker og reservasjoner. Dersom du henvender deg til våre rådgivere eller fondssenter noteres dette i et fritekstfelt på ditt kundeforhold, slik at vi har oversikt over kontakten vår med deg. Vi lagrer også opplysninger om e-postkorrespondanse, chat og annen kommunikasjon vi har med deg.

  Lydopptak

  Vi behandler opptak av telefonsamtaler som du har med vårt fondssenter og våre forvaltere. Du blir varslet om at samtalen blir tatt opp før opptaket starter.

  Informasjon om andre

  Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold med oss, slik som disponenter og givere.

  Logger

  Opplysninger om din aktivitet i våre applikasjoner. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

  Nettinformasjon

  Opplysninger om besøk på våre nettsteder www.odinonline.com, www.odinfond.no og alle tilhørende sider (underdomener), gjennom informasjonskapsler på nettsidene. Informasjonen er anonymisert med mindre du logger deg inn eller for øvrig skriver inn din identitet på nettsiden.

  Informasjonskapsler/cookies

  Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn nettinformasjon på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

  Personopplysninger vi samler inn fra tredjeparter

  I tillegg til personopplysningene hentet fra deg og Folkeregisteret som nevnt ovenfor henter vi også inn informasjon fra andre offentlige kilder, som Brønnøysundregisteret og kriminalitetsbekjempende myndigheter i anledning kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtale regelverket. Videre behandler vi sanksjonslister som føres av norske myndigheter, internasjonale organisasjoner som EU og FN, samt registre som føres av andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere.

 • Formålet med vår bruk av personopplysninger er i første rekke å oppfylle de forpliktelser som vi har ovenfor deg som kunde.

  Vi benytter også opplysninger for å samle statistikk som kan bidra i videreutvikling av både brukeropplevelse og innhold i våre kanaler.

  I tillegg benytter vi personopplysninger til følgende formål:

  Kundeadministrasjon

  Vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg. Det inkluderer å gjennomføre transaksjoner på dine konti, svare på henvendelser fra deg og på andre måter administrere kundeforholdet ditt.

  I løpet av kundeforholdet ditt oppdaterer vi jevnlig adressen din mot Folkeregisteret for å sikre at vi har riktig informasjon om deg. Du kan se hvilken adresse vi til enhver tid har registrert på deg ved å logge deg inn på www.odinonline.com.

  Kundeoppfølging og markedsføring

  Vi bruker dine personopplysninger til oppfølging av ditt kundeforhold og markedsføring. For dette formålet benytter vi identitetsinformasjon, kontaktinformasjon og informasjon om ditt kunde forhold. Vi dokumenterer denne kommunikasjon med deg som potensiell kunde/kunde, som f.eks. e-post, chat, telefon og eventuelle møter som du har hatt med våre rådgivere. Du kan når som helst velge å melde deg av slik kommunikasjon med ODIN ved å klikke “oppdater e-postinstillingene” i e-postene du mottar fra oss.

  Kundeoppfølging og markedsføring er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevant informasjon til deg som kunde.

  Data som brukes til statistikk og analyse anonymiseres alltid når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, gjør vi ulike tiltak for å maskere opplysningene vi bruker for å ivareta ditt personvern.

  Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

  Vi behandler nettdata for å identifisere datamaskinen eller den mobile enheten som du bruker for å få tilgang til våre elektroniske tjenester. Dette er begrunnet i vår berettigede interesse i å verifisere deg som kunde og for å ivareta din sikkerhet.

  Tekniske logger

  Identifiserende informasjon slik som IP-adresse lagres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forbedring av teknisk oppsett.

  Følgende steder logges personopplysninger:

  • I brannmur: Tidsstempel, kilde ip, kilde port, destinasjon ip og  port for alle besøkende.
  • I backup av logger, som lagres separat, inngår de samme personopplysninger som i brannmurloggen. Oppbevares så lenge det er hensiktsmessig for tjenesten.

  Logger lagres i Norge hos ODIN Forvaltning AS. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

  Vi bruker også informasjonskapsler/cookies, som du kan lese mer om her.

  Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

  Vi bruker opplysninger om deg for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere eventuelt bedrageri og andre straffbare handlinger rettet mot deg, andre kunder eller oss (inkludert hvitvaskingsmeldinger). I tillegg gjør vi det for å forebygge og avdekke eventuelle transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Dette gjør vi fordi vi er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, samt å foreta legitimasjonskontroll av alle våre kunder. Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Opplysningene vil bli innhentet fra, og kan bli utlevert til, andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

  Lydopptak av telefonsamtaler

  Vi gjør opptak av telefonsamtaler med vårt fondssenter og forvaltere. Før samtalen starter vil du få beskjed om dette. ODIN er pliktig etter verdipapirhandelloven til å gjøre lydopptak av alle samtaler i tilknytning til våre investeringstjenester og tilknyttede tjenester.

  Tilrettelegging

  Vi bruker informasjonskapsler og nettinformasjon for å gjøre analyse, personlig tilpasning av våre nettsteder og å yte kundeservice. Ved å benytte informasjonskapsler kan vi gjøre det enklere for deg å ta med informasjonen din videre, gjenkjenne besøk fra returnerende brukere og registrere generell statistikk om hvordan våre tjenester blir brukt.

  Vi benytter også Google Analytics til trafikkanalyse på våre nettsteder. Dette er begrunnet i vår legitime interesse å forbedre og utvikle nettsidene våre. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden, Google Analytics reservasjon. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

  Logging

  Vi logger din aktivitet i «Min Profil» og ODIN Online for å kunne spore tilbake til hvilke endringer som er gjort og av hvem. Formålet med å logge endringene er for å avdekke sikkerhetsbrudd eller dersom det er en feil i systemene.

  Kvalitetssikring og klagebehandling

  ODIN er pålagt av Finanstilsynets retningslinjer til å gjennomføre kvalitetskontroller. Formålet med kontrollene er å sikre at våre ansatte følger lover, regler og interne retningslinjer. For å kunne utføre slike kontroller må vi i enkelte tilfeller behandle personopplysninger, for eksempel ved å lytte til lydopptak eller behandle klager eller andre henvendelser fra kunder. 

  Ved eskalerte kundeklager eller rettslige tvister behandler vi de personopplysningene som er nødvendige for å svare på henvendelsen eller følge opp et rettskrav eller en tvist.

  Testing

  Vi arbeider stadig med utvikling av våre applikasjoner og systemer for å optimalisere våre systemer, produkter og tjenester. I siste fase før lansering av viktige systemendringer kan vi være nødt til å bruke personopplysninger i testingen for å være sikre på at løsningen fungerer som den skal. Som hovedregel brukes anonymiserte data for slike formål, men i noen tilfeller bruker vi pseudonymiserte personopplysninger. Med pseudonymiserte personopplysninger menes at vi har byttet ut din identitetsinformasjon og kontaktinformasjon med fiktive datapunkter, men beholdt den øvrige informasjonen. Dette betyr at de som gjennomfører testingen ikke kan se hvilke individer testdataene gjelder, men det er i prinsippet mulig for eier av databasen å finne tilbake til dette. 

  Adgangen til å bruke personopplysninger for testformål begrunnes i vår legitime interesse i å sørge for at våre systemer fungerer trygt og sikkert for våre brukere. Testdata lagres på egne områder med svært begrenset tilgang.

  IT administrasjon

  Drift, feilretting, feilsøking og administrasjon av våre IT-systemer og applikasjoner kan i visse tilfeller føre til behandling av personopplysninger. Denne behandlingen er begrunnet i vår legitime interesse i å vedlikeholde våre informasjonssystemer, samt for å kunne levere tjenester til deg. Videre vil gjennomføring av sletting, retting/korrigering og anonymisering av personopplysninger når dette er påkrevet medføre en behandling av personopplysninger. 

  Vi vil ikke bruke opplysninger om deg til andre formål uten å orientere deg i samsvar med lov. Vi kan imidlertid bruke anonymiserte opplysninger, f.eks. analyse og statistikk, til andre formål enn de som er nevnt over.

  Facebook

  For å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester har ODIN opprettet en Facebook side: https://www.facebook.com/odinfond.

  Dersom du følger eller liker vår Facebook-side kan ODIN se noe grunnleggende informasjon om deg, slik som navn, kjønn, hvilke innlegg du har likt, innlegg du har publisert på vår side (eller hvor vi er tagget i øvrige innlegg) eller meldinger du har sendt oss på Facebook. Vi bruker denne informasjonen til å svare på henvendelser fra deg. Dette gjør vi med grunnlag i vår legitime interesse i å følge opp henvendelser jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6(1)(f). Vi verken deler, lagrer eller bruker dine personopplysninger fra Facebook-siden til noe annet formål, og du kan slutte å følge vår Facebook-side når som helst. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi ut taushetsbelagt informasjon på Facebook av sikkerhetsmessige årsaker, så dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold ber vi om at du kontakter fondssenteret vårt.

  ODIN mottar også statistikk fra Facebook gjennom bruk av en tjeneste som heter “Page Insights”, ofte kalt bare “Insights”. Denne tjenesten gir oss innsikt i hvordan besøkende bruker siden vår, hvilke innlegg som leses mest og lignende. Statistikken gir oss også informasjon om hvem brukerne av siden er ved å gi informasjon om kjønn, alder, geografisk område m.m. All statistikken vi mottar fra Insights-tjenesten er aggregert og anonymisert slik at vi ikke kan koble informasjonen til enkeltpersoner. Facebook har imidlertid tilgang til informasjonen på enkeltpersonnivå når de utarbeider den statistikken de leverer til Insights-tjenesten. I følge en avgjørelse fra EU-domstolen er derfor Facebook og ODIN felles ansvarlige for å sørge for at dine personvernrettigheter ivaretas i forbindelse med bruk av Insights-tjenesten.

  I henhold til kontrakten mellom Facebook og ODIN for bruk av Insights-tjenesten har Facebook hovedansvaret for å ivareta dine rettigheter i og med at det er Facebook som samler inn de relevante dataene og behandler disse for å lage aggregert statistikk. Facebook må derfor gi deg nødvendig informasjon om sin behandling, dine rettigheter og muligheten til å klage. Kortversjonen av hvordan dette er bygget opp finner du her. For mer informasjon om Insights, inkludert hvordan de bruker informasjonskapsler (cookies), se her

  ODIN bruker den aggregerte statistikken vi mottar gjennom Insights-tjenesten med grunnlag i vår berettigede interesse i å forstå hvem som bruker Facebook-siden vår, slik at vi kan tilpasse innholdet vårt deretter og forbedre tjenestene våre, jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6(1)(f). Du kan når som helst slutte å følge eller like vår Facebook-side og/eller slette eventuelle informasjonskapsler (cookies) som er lagret på din PC, nettbrett eller mobil dersom du ikke ønsker å være en del av datagrunnlaget for den aggregerte statistikken.

  Dersom du ønsker å klage på vår bruk av Insights kan du ta kontakt med vår personvernsansvarlig (se odinfond.no/personvern under «Kontakt» for mer informasjon) eller Datatilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er det Irske datatilsynet som er ansvarlig for Facebooks behandling av personopplysninger, men det norske Datatilsynet kan hjelpe deg med å oversende din klage til rett instans.

 • Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til andre, med mindre det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, du har samtykket til utleveringen eller det foreligger et rettslig grunnlag for utlevering.

  Hvis det er tillatt etter lovgivningen, og vår taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan vi utlevere opplysninger om deg til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere med bakgrunn i vår legitime interesse i å forebygge eller avdekke straffbare handlinger. For eksempel ved forsøk på svindel. Vi vil i så fall sørge for at opplysningene kun utleveres for bruk innenfor de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

  Lovbestemt utlevering

  Vi kan utlevere opplysninger om deg til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Eksempler på slik utlevering er til skatteetaten, NAV og politiet.

  Til leverandører og samarbeidspartnere

  Vi kan utlevere opplysninger om deg til leverandører og andre selskap der det er nødvendig for å yte våre tjenester og for å administrere ditt kundeforhold hos oss eller hos samarbeidspartneren, blant annet for å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte.

  Dette er våre viktigste kategorier av leverandører og samarbeidspartnere:

  IT-systemer, administrasjon og vedlikehold

  Vi bruker leverandører til å levere infrastruktur, systemutvikling og tekniske driftstjenester. De største leverandørene er:

  Genus AS: Utviklings- og drift av andelseierregister og kundesystem

  Hubspot Incorporated: Drift av kjernesystem for oppfølging av eksisterende og potensielle kunder, e-postutsendelser og markedsføring.

  Telenor: Telefonisystem

  GuardRec: Løsning for opptak og lagring av telefonsamtaler

  Knowit AS: Utviklings- og driftstjenester for interne applikasjoner og nettsider

  Signicat AS: E-signeringstjenester og arkivering av digitale objekter

  Scrive AS: Digital e-signeringsløsning

  Vi benytter også andre eksterne leverandører til transaksjon løyper, systemutvikling og systemvedlikehold.

  Markedsføring og nettstedsanalyse

  Analyse

  Vi benytter Google Analytics og Hotjar for å analysere hvordan de besøkende benytter nettstedet vårt. På bakgrunn av dette gjør vi forbedringer og forsøker å tilrettelegge nettstedet best mulig. Dataen som blir samlet aggregeres, og er ikke koblet til enkeltbrukere. Det er ikke mulig for oss å spore hvem besøkeren er, men det er for eksempel mulig å se at den samme besøkeren besøker nettstedet to ganger.

  Google Analytics benyttes kun sammen med Google Ads for de besøkende som tillater markedsføringsscript/cookies. For andre besøkende, benyttes kun analysefunksjonene.

  Markedsføring

  Vi benytter Facebook, Adform og Google Ad som annonseplattform. Plattformene viser annonser, og registrerer statistikk som antall visninger og klikk på annonser for å gi deg tilpassede markedsføringskampanjer. Data brukes også for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper og for å gjøre henvendelser til kunder som har vært på ODINs nettsider og som fyller bestemte kriterier. Plattformene samler ikke personlig identifiserbare data fra ditt besøk aller dine annonsevisninger.

  Hubspot benyttes som verktøy for kundedialog og logger handlinger på ODIN sine nettsteder, dersom du har samtykket til dette. Data registrert i Hubspot vil være knyttet til den enkelte bruker, for de brukere som er kunde av ODIN eller har registrert seg via et skjema (F.eks. påmeldt en epostliste, ønsker å bli kontaktet av en rådgiver, meldt seg på et webinar). 

  Du kan som bruker og kunde når som helst takke nei til å bli registrert av våre verktøy for markedsføring. Dette vil dog ikke hindre at du ser annonser fra ODIN på andre nettsteder. Disse vil da være generelle, og ikke tilpasset deg som kunde.

  Det benyttes både første- og tredjeparts informasjonskapsler i disse tjenestene, se oversikten over informasjonskapsler.

  Utlevering til utlandet

  ODIN bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å drifte våre IT-applikasjoner. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

  Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel USA, slik som Google Analytics og Hubspot. I slike tilfeller benytter selskapene Standard Contractual Clauses (SCC). Det vil si at de er underlagt regler som beskytter dataene dine for overføring og lagring på lik linje som om dataene hadde vært lagret i Europa. Dette er for å sikre at personvernet og rettighetene til våre kunder er godt ivaretatt, jf. GDPR art. 45-47.

  Her kan du lese mer om overføring av personopplysninger til utlandet og krav til sikkerhet [Link til Datatilsynet]

 • Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for de formål opplysningene ble innsamlet for.

  Når alle våre forpliktelser etter avtalen, enten overfor deg eller offentlige myndigheter, er møtt sletter eller anonymiserer vi alle personopplysninger.

  Anonymisering betyr at vi fjerner alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson med rimelige hjelpemidler.

  Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

  Identitetsinformasjon

  Opplysninger om din identitet oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22.

  Kontaktinformasjon

  Opplysninger om slik som adresse oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22. Opplysninger slik som telefonnummer og epostadresse lagres i opp til fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet er opphørt.

  Transaksjonsinformasjon

  Opplysninger og transaksjoner, kopi av avtaledokumentasjon og korrespondanse med kunder angående en transaksjon oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

  Kontoinformasjon

  Kontospesifikasjoner oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Informasjon om bankkonto og bankkontotilhørighet oppbevares i fem år etter kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

  Lydopptak

  Lydopptak av samtaler med rådgiver/fondssenter og forvaltere lagres i minst fem år fra opptaket er gjort i henhold til verdipapirhandelloven.

  Informasjon om andre

  Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold hos oss, f.eks. disponenter og givere, lagres i fem år fra transaksjonen ble gjennomført eller disponentforholdet ble avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

  Forebygging av straffbare handlinger

  Personopplysninger som behandles som ledd i å forebygge og avdekke straffbare handlinger oppbevares i fem år etter avslutning av kundeforholdet i henhold til hvitvaskingsloven §22. For åpne saker knyttet til mistanke om straffbare handlinger vil opplysningene lagres frem til behandlingen av saken er avsluttet internt og hos relevante myndigheter (for eksempel Økokrim).

  Svindel

  Informasjon knyttet til svindel og misligheter oppbevares i ti år.

  Markedsføringsinformasjon

  Personopplysninger innhentet i forbindelse med markedsføring slettes så snart som mulig etter at du har meldt deg av og senest innen tre måneder. Dersom du reserverer deg mot markedsføring fra oss sletter vi markedsføringsinformasjon og kundeprofiler umiddelbart.

  Annen informasjon og øvrig kundedialog blir lagret i opp til fem år etter kundeforholdet er avsluttet. Du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet et opphørt. Vår erfaring er imidlertid at kunder ofte kommer tilbake til oss med spørsmål om sitt kundeforhold i løpet av de første årene etter at kundeforholdet er avsluttet.

 • Rett til innsyn

  Du har rett til å få detaljert informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Denne informasjonen finner du under «Min profil» ved å logge deg inn i ODIN Online

  Du har også rett til å få utlevert en kopi av opplysninger som vi har om deg.

  Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv. Hvis du ber om opplysninger som inneholder slik informasjon vil vi redigere bort andres navn og personopplysninger. Vi gir heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter ment kun for intern saksforberedelse.

  Rett til korrigering

  Dette betyr at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger. Vi ønsker å behandle opplysninger som er korrekte og oppdaterte om deg, så ta kontakt med oss dersom du oppdager at opplysningene vi har er feil.

  Rett til sletting

  Du kan kreve at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. Som beskrevet over lagrer vi opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes automatisk når vi ikke lenger har forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Merk at du ikke kan kreve at vi sletter opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter gjeldende regelverk, for eksempel etter hvitvaskingsloven eller bokføringsloven. 

  Rett til å protestere

  Du har rett til å kreve at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser. Etter denne bestemmelsen har du også rett til å motsette deg direkte markedsføring, hvilket også følger av markedsføringsloven. Dette kan du enkelt administrere selv under «Min profil» i ODIN Online eller ved å klikke “oppdater e-postinnstillingene” i e-poster du mottar  fra oss.

  Rett til begrenset behandling

  Dette innebærer at vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.

  Hvordan du kan utøve dine rettigheter

  Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet ovenfor kan du benytte vårt kontaktskjema eller sende en e-post til innsyn@odinfond.no. Merk at e-post anses å være en usikret kanal, så vi anbefaler deg om å ikke sende oss konfidensiell informasjon på e-post. Vi anbefaler deg derfor å bruke vårt kontaktskjema når du er logget inn i ODIN Online, da det er en kryptert og sikker måte å kommunisere med oss på. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom vi ser at saksbehandlingstiden blir lenger enn 30 dager gir vi deg beskjed om det.

  Hvis du har gitt oss samtykke til at å behandle dine personopplysninger, kan du trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss eller ved å justere dine samtykker under “min profil” i ODIN Online. 

  Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ikke er fornøyd med vår behandling av din henvendelse kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

  Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

 • I enkelte tilfeller er vi avhengig av ditt samtykke for å kunne behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker under «min profil» i ODIN Online eller ved å kontakte vårt kundesenter.

  Dersom du har gitt samtykke til lagring av chat-dialog med oss, kan du enkelt trekke denne tilbake ved å skru av markedsførings-cookies her.

  Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss kan du klikke “oppdater e-postinnstillingene” i e-poster du mottar  fra oss. 

 • Usikret e-post anses ikke som en sikker kommunikasjonskanal. Norske banker og finansinstitusjoner vil aldri be deg om å oppgi personlig informasjon, passord, eller kontoinformasjon over usikret e-post.

  Ta kontakt om noe virker unormalt

  • Ser du noe unormalt ved innloggingsbildet eller du mottar en sms eller e-post fra oss som virker mistenkelig, kontakt oss umiddelbart
  • Oppdager du transaksjoner du ikke vedkjenner deg, ta kontakt med oss

  Scrive

  ODIN benytter Scrive til elektronisk utfylling av skjemaer som kundeetablering, kjøp og salg av andeler. Avhengig av hvilket skjema du ønsker å fylle ut kan du bli bedt om å fylle ut personopplysninger som navn, fødsels- og personnummer og bankkontonummer. Skjemaene blir utsendt fra ODIN på forespørsel og er personlige. Ved utsendelse av et slikt skjema vil du motta en epost med en link til ditt personlige skjema fra noreply@scrive.com. Dersom du har mottatt en epost fra denne adressen og ikke nylig har vært i kontakt med ODIN, ta kontakt med oss umiddelbart.

  Tenk Før du klikker

  Sensitiv informasjon som for eksempel fødselsnummer eller bankkontonummer skal aldri oppgis på

  • usikret e-post
  • usikre sider

  Dette gjelder selv om du blir bedt om å gjøre det. Vær varsom dersom det uventet dukker opp på vinduer eller dialogbokser som ber om sensitiv informasjon.

  Vær på vakt når du besøker nettsteder som behandler sensitiv informasjon eller krever personlig innlogging. I stedet for å klikke på en link som noen har sendt deg, bør du bruke personlige bokmerker eller skrive adressen inn selv i adressefeltet. Linker kan være kamuflerte, ved å fremstå som velkjente og ufarlige, men bringe deg inn på uønskede nettsteder.

  Mer informasjon om nettsikkerhet finner du her

  1.   Mer informasjon og råd om sikker bruk av internett finner du på nettvett.no
  2.   Mer informasjon om hvordan du kan forebygge ID-tyveri finner du på nettvett.no/id-tyveri/
  3.   På slettmeg.no finner du informasjon om hvordan du kan slette dine opplysninger fra ulike programmer og applikasjoner.

   

 • Når du besøker vårt nettsted lagres informasjonskapsler (cookies) på din enhet. Enkelte informasjonskapsler samtykker du til ved å tillate informasjonskapsler i din nettleser, mens andre må du aktivt samtykke til. Du kan når som helst justere hvilke informasjonskapsler som benyttes gjennom vårt kontrollpanel eller gjennom innstillinger i din nettleser.

  Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår cookieerklæring