Samfunnsansvar og eierstyring

Vi leter etter selskaper som kan skape verdier for sine aksjonærer på lang sikt. Derfor har vi et incentiv til å integrere samfunnsansvar og eierstyring i våre investeringsanalyser og beslutninger.

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Langsiktig verdiskaping krever at selskapene vi investerer i har en bærekraftig forretningsmodell. Med dette mener vi at selskapenes virksomhet drives i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold. I tillegg må selskapenes ledelse ha evne og vilje til å gjennomføre de tiltak som skaper langsiktig konkurransekraft. Det krever at selskapenes eiere er opptatt av langsiktig verdiskaping og ikke av tiltak som gir kortsiktige resultater.

Vi leter etter selskaper som kan skape verdier for sine aksjonærer på lang sikt, har vi et incentiv til å integrere samfunnsansvar og eierstyring i våre investeringsanalyser og beslutninger.

Forvaltningen integrerer samfunnsansvar og eierstyring i investeringsvalgene ut fra forventninger om at selskaper som driver ansvarlig også vil være de som skaper høyest langsiktig avkastning for sine eiere. Selskaper som påvirker miljøet negativt, vil etter hvert møte motvilje hos myndigheter og konsumenter. Selskaper som gir dårlige arbeidsvilkår til sine ansatte, vil ikke greie å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft og selskaper som ikke skaper verdier over tid, vil miste tilliten i kapitalmarkedet.

ODINs fond har konsentrerte porteføljer og forvalter kan dermed bruke mye tid på hver enkelt investering i porteføljen. Våre forvaltere har derfor selv ansvar for integrering av samfunnsansvar og eierstyring i investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.

Vi praktiserer to former for ekskludering av selskaper i våre fond. Det er etisk ekskludering og risikobasert ekskludering. Etisk ekskludering er basert på hva selskapene gjør. Selskaper som produserer varer og tjenester som ikke er i samsvar med allment aksepterte etiske verdier, vil bli ekskludert. Risikobasert ekskludering tar utgangspunkt i hvordan selskaper driver sin virksomhet. Det er selskaper som driver virksomheten sin på en måte som ikke er bærekraftig, noe som innebærer en risiko for selskapenes resultatutvikling over tid.

Når vi oppdager denne type risiko i selskaper vi har investert i, forsøker vi å påvirke selskapets ledelse til å endre måten selskapet drives på. Hvis de viser liten vilje til endring, ønsker ikke ODIN å fortsette som eier.

Vi mener det er nær sammenheng mellom langsiktig verdiskaping, samfunnsansvarlig drift og god eierstyring. Derfor har vi tro på at integrering av eierstyring og samfunnsansvar i investeringsprosessen bidrar til at våre andelseiere får god risikojustert avkastning.

Retningslinjer for ansvarlig forvaltning av verdipapirfond i ODIN Forvaltning

Les ODINs retningslinjer for ansvarlig forvaltning her

Retningslinjer for verdipapirdistribusjon

ODIN Forvaltning AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS som igjen er eid av SpareBank 1 bankene. ODIN skal opptre i tråd med retningslinjer som SpareBank 1 stiller til sin verdipapirdistribusjon.

ODIN tilstreber å følge opp de forventninger og krav de ulike SpareBank 1 bankene stiller når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft. Vi er kjent med og skal opptre i tråd med retningslinjer for verdipapirdistribusjon, både overordnet og for hver enkelt bank.

Følgende SpareBank 1 banker har retningslinjer som omhandler verdipapirdistribusjon utover de felles retningslinjene:

SpareBank 1 Østlandet