Slik finner vi de gode selskapene

Våre fond forvaltes aktivt og langsiktig. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene vi anser som de beste investeringene inngår i våre fond. Dette bidrar til at kvaliteten på porteføljene hele tiden holdes på et høyt nivå. Det er tre bærende elementer i ODINs investeringsmetodikk: kompetanse, konsentrasjon og konsistens.

Kompetanse i samspill

Gode investeringsbeslutninger er avhengig av god vurderingsevne. God vurderingsevne er bare mulig med relevant kompetanse. Vi er derfor opptatt av å arbeide slik at vi stadig utvikler vår kompetanse. Vår erfaring er at kompetanse utvikles best gjennom utstrakt samarbeid. Derfor legger vi vekt på at våre forvaltere og analytikere utfordrer hverandre i et tett og konstruktivt samarbeide mot felles mål. En ny investeringskandidat vil derfor alltid bli presentert og diskutert innad i forvalterteamet.

En slik gjennomgang har to effekter:

  • Den første er at forvalter utfordres, og får testet ut sine argumenter for hvorfor dette er en god investering.
  • Det andre er at andre forvaltere får innblikk i en ny investeringsmulighet.

Konsentrerte porteføljer

Porteføljene i ODINs fond inneholder et begrenset antall enkeltinvesteringer. Ved å begrense antall investeringer i et fond, blir det mulig for forvalterne å ha god kunnskap om hver enkelt investering. Samtidig vil hver investering ha merkbar effekt på porteføljens samlede avkastning. En øvre grense på antall selskaper disiplinerer forvalterne ved at det ikke blir mulig å legge til stadig nye investeringer uten å avhende noen. Det medfører at forvalterne vil gjøre en grundig vurdering av både avkastnings- og risikoforhold når det gjøres nye investeringer. Derfor mener vi konsentrerte porteføljer leder til at kvaliteten på hver enkelt investering i våre fond holder et høyt nivå.

Konsistent tilnærming

For å identifisere de beste investeringsmulighetene analyserer vi alle potensielle investeringer på samme måte. Våre analyser består av de tre elementene: prestasjon, posisjon og pris.

Prestasjon

Vi vurderer alltid hvor dyktig et selskap har vært til å skape verdier over tid.

Posisjon

Vi vurderer alltid om forhold som er avgjørende for selskapenes fremtidige konkurransekraft fortsatt vil være til stede.

Pris

Vi gjør alltid en selvstendig vurdering av virkelig verdi og sammenligner denne med markedspris.

ODIN investerer i selskaper som vi mener er posisjonert for langsiktig verdiskaping. Derfor er vi en langsiktig investor med investeringshorisont på flere år. Som langsiktig investor bruker vi tid og ressurser på å være en ansvarlig eier. Vårt engasjement som eier har som mål å bidra til selskapenes langsiktige verdiskaping. Det krever at selskapene driver sin virksomhet på en måte som er bærekraftig på lang sikt og at selskapenes ledelse har evne og vilje til å prioritere langsiktig verdiskaping.

Les mer om ODIN som en ansvarlig forvalter