Generelle vilkår

Innholdet på ODIN Forvaltnings nettsider er ikke å anse som en anmodning eller anbefaling av konkrete investeringer. Alle investeringer eller beslutninger som investor måtte gjennomføre, er investors egen risiko og ansvar alene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. ODIN Forvaltning anser at informasjonen på ODINs nettsider kommer fra kilder som er pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er fullstendig, korrekt eller tilgjengelig. ODIN Forvaltning fraskriver seg således ethvert ansvar for feil og mangler, samt manglende tilgjengelighet på sidene.

Informasjonen på ODIN Forvaltnings nettsider er utelukkende beregnet på investorer som er hjemhørende i de land det enkelte verdipapirfond er registrert for salg og markedsføring. Dette fremgår av det enkelte fonds prospekt.

Linker som er lagt ut på ODIN Forvaltnings nettsider skal ha som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov. ODIN Forvaltning påtar seg imidlertid ikke ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publisert av tredjepart, selv om ODIN Forvaltnings nettsider inneholder linker til disse. Enhver tredjepart har ansvaret for at egen publisering er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

ODIN Forvaltning, eller aktuelle informasjonskilder, oppebærer alle rettigheter til innholdet på nettsidene. Enhver bruker av nettsidene plikter å respektere rettighetshavernes immaterielle rettigheter, herunder ODIN Forvaltning sine rettigheter. Tvister som måtte oppstå med bakgrunn i disse internettsider skal avgjøres etter norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.