En oppdatering på oljemarkedet

Vi er styrket i troen på et godt oljemarked fremover. Derfor opprettholder vi overvekten av energiaksjer i ODIN Energi for å ta del i oppgangsperioden som allerede har startet.

Energiteamet har i mars vært på veien i USA. Det for å delta på en større energikonferanse, besøke selskaper vi eier i ODIN Energi og potensielle kjøpskandidater, og observere skiferoljeaktiviteten i Permian-området i Texas.

Sterk vekst i etterspørselen etter olje globalt, god disiplin hos OPEC, lavere oljelagre og økt geopolitisk uro. Dette, kombinert med at eldre oljefelt tømmes og fallende vekst i tilbudet av olje fra land utenfor OPEC og USA, har bedret balansen i oljemarkedet og gitt høyere oljepris. Høy aktivitet innen skiferolje med påfølgende vekst i produksjonen i USA er «elefanten i rommet» og avgjørende for oljeprisutviklingen kommende år.

Markedet er avhengig av økt produksjon av skiferolje

Utstyr – såkalte «coil tubing truck» - som brukes til landbasert oljeproduksjon.

Bilde: Utstyr – såkalte «coil tubing truck» – som brukes til landbasert oljeproduksjon.

Oljemarkedet er avhengig av økt produksjon av skiferolje for å møte etterspørselen. Men det er stor usikkerhet og uenighet om veksttakten. De fleste vi møtte tror veksten vil ligge i underkant av en million fat olje om dagen, mens Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer en og en halv million fat.

Grunnene til avviket i estimert etterspørsel kan forklares av flere ting. Det skyldes flaskehalser i Permian-området, hvor veksten i skiferoljeproduksjonen er sterkest, og selskapenes fokus på å få avkastning på pengene som går inn i selskapene – i motsetning til tidligere hvor fokuset var vekst i produksjonen. Begge deler vil føre til lavere takt i veksten av skiferoljeproduksjonen.

De viktigste flaskehalsene for produksjonen av skiferolje er tilgang på:

  • Arbeidskraft – området har laveste arbeidsløshet i hele USA
  • Infrastruktur som bolig, skoler og helsetjenester
  • Innsamling, prosessering og transport av produsert olje og gass

Prisoppgang og tilgang på oljeservicetjenester begrenser også veksten.

Krav om lønnsom vekst i produksjonen av skiferolje

Aksjemarkedet begynte i fjor å legge press på produsentene av skiferolje i form av krav om lønnsomhet fremfor vekst i produksjonen. På turen observerte vi at selskapene tar dette inn over seg. For eksempel vris ledergruppenes avlønning nå mot oppnåelse av mål på lønnsomhet. Økt kontantstrøm fra høyere olje- og gasspriser enn budsjettert allokeres til utbytte og/eller tilbakekjøp av aksjer og nedbetaling av gjeld. Det går på bekostning av økte investeringer i produksjonen.

Offshore oljeproduksjon mer konkurransedyktig

Økende priser på oljeservicetjenester og flaskehalser i produksjonen av skiferolje i USA gjør oljen til sjøs, såkalt «offshore», mer konkurransedyktig enn tidligere. Oljeproduksjon til sjøs er fortsatt preget av tilbudsoverskudd på oljeserviceutstyr og ledig kapasitet på servicetjenester. Samtidig er oljeselskapene i dag betydelig mer lønnsomme på lavere oljepriser enn før.

Lyse utsikter for raffineriene

Skattereformen i USA gir bedre kontantstrøm for selskapene og den globale veksten øker etterspørselen etter oljeprodukter, som raffineriene lager. I 2020 innføres nye strengere regler for typen drivstoff som skipsfartsnæringen kan benytte. Det er positivt for sofistikerte raffinerier med fleksibilitet i sin produktmiks.

Forbauset over den svake utviklingen i energiaksjer

Vi er overrasket over den svake utviklingen i aksjekursene for energi-relaterte selskaper, særlig innen leting og utvikling (E&P) og oljeservice. Oljeprisen har økt kraftig siden bunnen uten at aksjekursene har fulgt etter. De som forstår seg på oljesektoren er tiltagende optimistiske, mens generalistene er avventende og forsiktige.

Noen årsaker til at aksjekursene kan henge etter

Ting som kan forklare at energiaksjer henger etter oppgangen i oljeprisen er:

  • Vektingen av energiaksjer i brede aksjeindekser er halvert siden finanskrisen
  • Oljesektoren er kompleks med store kurssvingninger og relativt dårlig avkastning siden finanskrisen
  • Investorer er skeptiske til om selskapene vil opprettholde disiplinen med å ikke investere tungt i produksjonsvekst fremover

Sterkere i troen på et godt oljemarked i årene fremover

I etterkant av turen er vi tiltagende optimistiske og styrket i troen på et sterkt oljemarked i årene som kommer. Skiferoljeproduksjon i USA vil fortsette å vokse, men antagelig innenfor hva verden trenger for å unngå et for stramt oljemarked. For å ta del i en ny oppgangsperiode som allerede har startet, opprettholder vi overvekten i energiaksjer i ODIN Energi.

Etter flere år med kostnadskutt og strømlinjeforming er selskapene godt posisjonert for økt aktivitet og lønnsom vekst. I tråd med bedre lønnsomhet og kontantstrøm tror vi interessen for sektoren igjen vil øke og legge grunn for bedre utvikling i aksjekursene, relativt og absolutt.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.