Ny skattelov for verdipapirfond trer i kraft 1. januar 2016

Fra nyttår endres skattereglene for verdipapirfond. Endringen fører til lavere beskatning av renteinntekter, samtidig som beskatning av aksjeinntekter øker noe.

Bakgrunnen for skatteendringene er regjeringens ønske om å redusere skatten på alminnelig inntekt, både for personer og selskaper. Skattesatsen blir redusert fra 27% til 25%, og det er også varslet at den vil bli redusert ytterligere til 22% i 2018.

Samtidig som at skatten på alminnelig inntekt reduseres er det bestemt at aksjeinntekter som mottas av privatpersoner oppjusteres før beskatning. I praksis betyr dette alle aksjeinntekter som mottas av personkunder.

Endringer også for kombinasjonsfond
Fra og med 2016 vil også kombinasjonsfond bli beskattet annerledes. Den delen av avkastningen som stammer fra aksjeeksponeringen anses som aksjeinntekt og beskattes med inntil 28,75%, mens avkastning som stammer fra renteandelen anses som renteinntekt og beskattes med 25%.

Aksjeandelen fastsettes sjablongmessig den 1.januar hvert inntektsår, og tar dermed ikke høyde for endringer i aksjeandel underveis i året. Dette fører til at aksje- og renteandelen ikke nødvendigvis er i samsvar med fondets reelle andel av aksje- og renteinntekter. Over tid vil den sjablongmessige fastsettelsen føre til at deler av fondets aksjeinntekter beskattes som renteinntekt hos kundene. For personkunder vil dette være gunstig, men ugunstig for selskapskunder.

Noen generelle betraktninger:

• Konsekvenser for andelseiere som eier kombinasjonsfond på privat hånd:

Dersom du eier kombinasjon som privatperson konsekvensene være svært små. Vi mener derfor at kombinasjonsfond fortsatt er et meget godt spareprodukt for privatpersoner.

• Konsekvenser for andelseiere som eier kombinasjonsfond gjennom aksjeselskap:

Den viktigste endringen i lovforslaget er begrensningen i adgangen til å benytte fritaksmetoden, altså skatt på utdeling og realisering av gevinster.

Frem til 31.12.2015 er gevinster i aksjeselskaper fritatt for beskatning (beskatningen kommer først ved utdeling til privatperson som eier).

Etter 01.01.2016 vil gevinster og utdeling i kombinasjonsfond beskattes etter den relative fordelingen av aksje- og renter i fondet. [1]


• Hva bør aksjeselskaper som eier ODINs kombinasjonsfond gjøre?

Man bør vurdere å gjøre et fondsbytte fra ODINs Kombinasjonsfond til underliggende fond, dvs tilsvarende andeler i ODIN Aksje og ODIN Rente før 31.12.2015.

• Hvordan bør aksjeselskap for fremtiden innrette seg?
Aksjeselskaper bør vurdere å investere i rene aksjefond (eller fond med mer enn 80 % aksjer). Da kommer hele gevinsten inn under fritaksmetoden (altså skattefritt i AS’et).

• Kunder som har gevinst i aksjeselskapet i kombinasjonsfond, bør konsultere skatteekspertise for å vurdere riktig fremgangsmåte ved realisering.

NB: Beskatning kan påvirkes av individuelle forhold. Er du usikker på egen skattesituasjon anbefaler vi at du tar kontakt med en skatterådgiver.

[1] Selv om inngangsverdien på fondet er satt til 100 % aksjeverdi for et kombinasjonsfond kjøpt før 7. oktober 2015, så vil gevinsten i 2016 beskattes ut fra gjennomsnittet av inngangsverdi og faktisk andelsverdi per 01.01.2016. For et fond med 50/50 aksjer/renter, vil aksjeandelen beregnes til (100% + 50%)/2 = 75% . Som Finansdepartementet skriver i en presisering 4. november: «Det innebærer at aksjeandelen for salgstidspunktet fastsettes med utgangspunkt i den faktiske andelen per 1. januar 2016. Tilsvarende gjelder for utdelinger i 2016.»

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.