Hvilke ulike typer rentefond har ODIN, og hva er forskjellen på dem?

ODIN har ett pengemarkedsfond, tre obligasjonsfond og to kredittfond:

ODIN Likviditet er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond.

ODIN Norsk Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Kort Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond.

ODIN Europeisk Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer utstedt i EØS-land. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Europeisk Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning.

ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Obligasjonene skal være utstedt av selskaper med offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer og endringer i det generelle rentenivået påvirker fondets avkastning. ODIN Kreditt forventes å gi høyere avkastning over tid enn ordinære pengemarkeds- og obligasjonsfond.

ODIN Sustainable Corporate Bond er et svenskregistrert obligasjonsfond. Fondet er et aktivt forvaltet og investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske foretaksobligasjoner. Fondet følger bestemte bærekraftskriterier og er et alternativ for de som ønsker å redusere karbonavtrykket på sine investeringer.

ODIN Nordisk Kreditt er et aktivt forvaltet rentefond. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i det norske markedet og papirer i EØS-land. Ved sammensetning av porteføljen skal det tas utgangpunkt i forholdet mellom risiko og forventet avkastning. Forvalter skal være balansert mellom å beskytte porteføljene mot verdifall og maksimere avkastning. Fondets innehav skal hovedsakelig avspeile selskapets investeringsstil som er verdiorientert, aktiv og langsiktig.

Se alle våre rentefond.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.