Hvilke skatteregler gjelder i forhold til aksje- og kombinasjonsfond?

Skatt for andelseiere med skatteplikt i Norge
I 2023 er det 37,84 % (22 % x oppjusteringsfaktor på 1,72 = 37,84) kapitalskatt på andeler du har solgt med fortjeneste (eller byttet til et annet fond – gjelder ikke Aksjesparekonto(ASK), og 31,68 % fradrag på andeler du har solgt med tap. På renteinntekter er satsen 22 %.

Fondsandelene inngår med 100 % av andelsverdien per 31.12. i skattemessig formuesberegning. Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Ved salg av andeler utenfor ASK er det FIFO-prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av ODIN når du selger fond.

For ASK selges alltid investert beløp ut først. Deretter selges det som er opptjent gevinst. Også her er skatten 37,84 %

Formuesskatten vil bli beregnet ut fra 75 % av verdien du har i aksjer og aksjefond.

Eier du kombinasjonsfond er det slik skatten beregnes
Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen i fondet er mer enn 80 %, beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen i fondet mindre enn 20 %, beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 % splittes avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel.

Skatt for andelseiere med skatteplikt utenfor Norge
Andelseiere som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke skatteregler i sine respektive land.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.