Hvilke skatteregler gjelder i forhold til aksje- og kombinasjonsfond?

Skatt for andelseiere med skatteplikt i Norge
I 2019 er det 31,68 % (22 % x oppjusteringsfaktor på 1,44 = 31,68) kapitalskatt på andeler du har solgt med fortjeneste (eller byttet til et annet fond), og 31,68 % fradrag på andeler du har solgt med tap. På renteinntekter er satsen fra og med 2018 22 %. Fondsandelene inngår med 100 % av andelsverdien per 31.12. i skattemessig formuesberegning. Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Ved salg av andeler er det FIFO-prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av ODIN når du selger fond. Formuesskatten vil bli beregnet ut fra 80 % av verdien du har i aksjer og aksjefond.

Eier du kombinasjonsfond er det slik skatten beregnes
Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen i fondet er mer enn 80 %, beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen i fondet mindre enn 20 %, beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 % splittes avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel.

Skatt for andelseiere med skatteplikt utenfor Norge
Andelseiere som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke skatteregler i sine respektive land.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.