Justering av kurs og utdeling av nye andeler i rentefondene

Kursene i rentefond endres ved inngangen til et nytt år. Det betyr i praksis at du som andelseier får flere fondsandeler, mens verdien i kroner og øre blir den samme. Ane forklarer.

https://youtu.be/51jhUq2FNqQ

Video: Ane forklarer hvordan dette med endring av kurs og nye andeler i rentefond fungerer.

Verdien av din beholdning i kroner og øre endres ikke.

Renteinntekter og gevinster realisert i rentefond utbetales i form av nye andeler. Eventuelle kurstap – når et rentepapir er solgt til mindre enn hva forvalter betalte, vil redusere utbetalingen. Det skjer ved at skattepliktige inntekter fra fondet – renteinntekter, realiserte gevinster minus tap, gjøres om til såkalte «avkastningsandeler». Samtidig reduseres kursen på fondsandelene.

Du får altså flere fondsandeler.

Men fordi verdien av disse reduseres, vil verdien av fondsandelene samlet bli den samme.

Skattepliktig avkastning er ikke fondets avkastning

Hva du får av nye fondsandeler er ikke lik fondets avkastning. Avkastningen i fondet inkluderer nemlig urealiserte gevinster – når rentepapirer prises høyere enn hva forvalter betalte, og eventuelle tap.

Når fondets verdi settes, tar man hensyn til både urealiserte og realiserte gevinster og tap. Skatten derimot beregnes kun av det som er realisert. Realisert betyr bare at forvalter har solgt unna rentepapirer.

Merk at urealiserte gevinster i fondet først beskattes når du selger fondsandeler. Tilsvarende får du skattefradrag for tap den dagen du selger andelene.

Dato for tildeling av andeler var 3. januar 2022.
Tildelingen skjer på bakgrunn av beholdninger pr. 31.12.2021.

 

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.