Et turbulent år i markedene

I denne artikkelen gir ODINs investeringsdirektør sine refleksjoner over året som har gått samt sitt syn på markedene. I tillegg deler han sin innsikt knyttet til investeringsklimaet fremover og hvordan ODIN møter dette.

2018 har på mange måter vært et spesielt år både for aksje- og kredittmarkedene verden over. Svakere makroøkonomisk utvikling og handelskrig har ført til økt frykt for at vi er på vei mot en nedgangskonjunktur. Dette bidro til at de globale aksjemarkedene leverte negative resultater i 2018. Det samme gjorde våre aksjefond. Kun to av våre ti aksjefond, ODIN Eiendom og ODIN USA, leverte positiv avkastning i 2018. ODIN Eiendom og ODIN Emerging Markets var i tillegg de som klarte å levere positiv meravkastning. Fem av våre fond, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Finland, ODIN USA og ODIN Global, leverte avkastning uten store avvik mot referanseindeksen. ODIN Norden, ODIN Europa og ODIN Energi var de aksjefondene som leverte vesentlig dårligere enn referanseindeks i 2018.

Mer gledelig er det å se på fasiten på våre rentefond, der tre av fire fond både leverte positiv avkastning og bedre enn referanseindeksen i 2018. Unntaket er ODIN Kreditt, som etter flere år med meravkastning leverte noe dårligere enn referanseindeksen i 2018. Våre kombinasjonsfond blir en funksjon av våre aksje- og rentefond.

Trofasthet og langsiktighet

I turbulente tider, som vi har hatt siden oktober, forsøker vi å ikke la oss rive med av det negative sentimentet vi ser i markedene. Vi bruker heller tiden på å analyse hvilke selskaper som kan være gode investeringsmuligheter de neste årene. ODIN skal over tid slå indeks. Vi er en langsiktig og aktiv investor med få selskaper i porteføljene for å maksimere våre investeringsideer. Vi vet at verdiskaping i selskapene tar tid, og derfor er det viktig å finne de selskapene som er godt posisjonert på lang sikt, fremfor de som leverer gode tall i det korte bildet.

Vår målsetting med fondene er enkel. Med vår verktøykasse og erfaringsgrunnlag skal vi levere god risikojustert avkastning for våre andelseiere. Vi ønsker å investere i selskaper med prestasjoner å vise til, som har sterke konkurranseposisjoner for fremtiden og som kan kjøpes til en attraktiv pris. Dette er kjernen i vår virksomhet og den grunnleggende filosofi vi lever etter hver dag. Vi kaller det ODIN-modellen.

Det er en krevende øvelse å avgjøre om et selskap på lang sikt kan opprettholde sine konkurransefortrinn eller ikke. Vi bruker hoveddelen av tiden vår på å finne de kommersielt og kulturelt gode, og finansielt solide selskapene som år etter år skaper verdier for sine aksjonærer. I gode selskaper jobber nemlig tiden for deg. Er selskapets fundamentale utvikling sterk over tid vil resultatutviklingen på sikt gjenspeiles i kursutviklingen selskapet får i kapitalmarkedet. I 2018 har vi derfor ansatt flere interne analytikere for å styrke oss i jakten på de uslepne diamantene i markedene. I tillegg har vi engasjert et Advisory Board som med sin lange erfaring og spesialiserte kunnskap bidrar til at vi tar enda bedre beslutninger for kundene våre. Alt i samsvar med vår grunnleggende filosofi om langsiktighet.

Når underliggende verdier ikke biter

Når vi nå evaluerer året som har gått er det den fundamentale utviklingen for selskapene vi eier i fondene våre vi er mest opptatt av. I 2018 har det vært veldig store forskjeller mellom underliggende utvikling i selskapene og aksjekursenes utvikling. Det gjennomgående trekket er at selskapene har utviklet seg positivt mens aksjekursene har falt. Dette inntreffer i perioder hvor usikkerheten knyttet til det fremtidige konjunkturbildet øker. Den økte usikkerheten trumfer da den positive utviklingen i selskapene noe som i 2018 har skjedd i større grad enn tidligere år. Likevel mener vi at det på lang sikt fortsatt vil være en klar sammenheng mellom underliggende utvikling og aksjekurser. I 2018 har vi derimot ikke fått betalt for dette med det resultat at mange av våre porteføljeselskaper har blitt lavere priset i markedet.

Forklaringen til hvorfor dette har skjedd er sammensatt. Noe av forklaringen ligger i at sentralbanker har spilt en avgjørende rolle etter finanskrisen. De har bidratt til stabilisering av økonomiene og de finansielle markedene. Aksjemarkedene har derfor dratt nytte av to klare trender: Lav rente har ført til økende priser på realaktiva og samt sterk resultatvekst. Begge disse trendene begynte å avta i siste halvdel av 2018 og er etter alt å dømme også med oss videre inn i 2019. I tillegg har økt populisme og endret politikk økt risikoen for en global handelskrig med dertil lavere globale vekstutsikter.

Vi mener de prisingsnivåer og den direkteavkastning enkelte selskaper har i dag er attraktiv. En aktiv forvalter bør derfor ha gode forutsetninger for å skape bedre avkastning enn indeks de neste årene. Vi har sett eksempler på at indekseksponering uten å hensynta pris eller kvalitet har slått grundig feil i 2018. Nedgangen i global teknologisektor på slutten av året, altfor stor optimisme til norsk oljeservice under sommeren, svenske industriselskaper til veldig høye priser i første kvartal, samt danske kvalitetsselskaper med høye prisingsmultipler er alle eksempler på dette. I starten på det nye året var vi alle vitner til en kollaps i Apple, ved inngangen til året verdens største selskap målt i markedsverdi. For eiere av globale indeksfond var dette den største eksponeringen mot et enkeltselskap med drøye to prosent.

I enkelte markeder er det allerede priset inn en resesjon i dagens aksjekurser. Gode selskaper, som vi hver dag prøver å finne, klarer seg som oftest bedre i en nedgangskonjunktur og er gjerne de som kommer seg sterkest ut av den. Vår ambisjon er å investere i disse kvalitetsselskapene for kundene våre. Med en konsekvent filosofi og aktivt eierskap har vi forutsetninger for å fortsette dette i fremtiden.

Kontinuerlig utvikling

På forvaltningen prøver vi stadig å forbedre oss samt utvikle produktene våre til våre kunders beste. For å snu den siste tidens svake utvikling i ODIN Norden vil vi foreta noen justeringer. Vi vil øke antall selskaper i fondet noe, fra 25-35 selskaper til 30-40 selskaper. Det vil i tillegg bli et fokusert all cap fond på linje med våre andre fond. Da vil vi i større grad dra nytte av vår gode historikk på landfondene innen små- og mellomstore selskaper. For å tydeliggjøre ansvar på fondet vil undertegnede fortsette som ansvarlig forvalter mens Truls Haugen blir forvalter på fondet. Team Norden, inkludert våre analytikere, vil bidra til at ODIN Norden skal snu den negative avkastningstrenden vi har hatt de siste to årene.

Med ønske om et godt investeringsår!

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.