Børsfall i Kina

Kinesiske aksjer har steget mye det siste året men i juni tok festen brått slutt og kinesiske aksjer begynte at falle. Børsen har stupt på kort tid og spørsmålet er hvor mye dette påvirker resten av verden.

I midten av juni i år var det stor spenning knyttet til om indeksleverandøren MSCI vil øke andelen av kinesiske aksjer i sin Emerging Markets indeks. Kinesiske A-aksjer, som ikke har vært en del av indeksen hadde da steget over 150 % de foregående tolv månedene og det ble argumentert fra forskjellig hold at disse burde inkluderes for at indeksen bedre skulle gjenspeile størrelsen på Kinas aksjemarked og Kinas andel av verdensøkonomien.

Kinesiske myndigheters skritt mot liberalisering av finansmarkedene og fire rentesenkninger siden november fyrte opp under den gryende børsoptimismen og kinesiske småsparere kastet seg inn i markedet, mange med lånte penger. Nå valgte MSCI å vente med å inkludere kinesiske A-aksjer og det kraftige børsfallet vi nå er vitne til illustrerer hvorfor Kina, på tross av sin størrelse, fortsatt ikke er helt modent for deregulering og full integrasjon i globale finansmarkeder.

Årsakene til Kinas børsfall
Børsfallet siden midten av juni, som tilsvarer hele Storbritannias bruttonasjonalprodukt, har mange årsaker. Den viktigste årsaken ligger nok i at småsparere står for 80 prosent av omsetningen på Shanghai-børsen. Mange av disse har lånt penger for å investere i aksjer og er mer motivert av frykten for ikke å være med enn en objektiv vurdering av børsens verdsettelse. Da de store institusjonelle aktørene begynte å selge seg ned når prisingen nådde rekordnivået, noe som førte til kursfall, ble mange av de med lånefinansierte investeringer tvunget til å selge.

Beijings respons vitner om redusert evnet til å regulere risikoen i finansmarkedet. Istedenfor å stramme inn kravene for lånefinansierte aksjeinvesteringer tidlig i oppgangsfasen må de nå lette på kravene for å bremse børsfallet. Det tilføres også likviditet til de institusjonene som står bak lånefinansieringen. Dette øker systemrisikoen på lengre sikt. Kinesiske myndigheter presser også statseide investeringselskaper og pensjonskasser til å øke sin aksjeeksponering. I tillegg er nesten halvparten av selskapene som handles på børsen suspendert for å hindre ytterligere kursfall.

ODINs eksponering
ODIN Emerging Markets kan investere i kinesiske H-aksjer, som er kinesiske selskaper som handles på børsen i Hong Kong. Disse har falt ca. 20 % siden toppen i april. Vi har ingen kinesiske H-aksjer i fondet i dag. Vi eier Samsonite som er børsnotert i Hong Kong, men Samsonite er ikke særlig påvirket av børsfallet, da selskapet er registrert i Hong Kong, ikke i Kina, og er derfor ikke tilgjengelig for kinesiske investorer.

Grunnen til at vi ikke eier kinesiske aksjer er ikke fordi vi har en krystallkule hvor vi kunne forutse det store børsfallet vi nå opplever, men vi har over lengre tid vært forsiktige med å investere i kinesiske selskaper hvor vi generelt anser selskapstyringen å være svak, innsikten i selskapenes regnskap begrenset og avkastning på kapitalen under pari. Vi følger et knippe av kinesiske selskaper som vi anser som kvalitetsselskaper, som vi tidligere har ansett som for høyt priset, men som nå påvirkes av børsfallet og derfor kan by på gode kjøpsmuligheter.

Hvordan påvirkes resten av verden
Det er vanskelig å forutse hvilken effekt børsfallet vil ha på den økonomiske veksten i Kina og på verdensøkonomien. Mange har tapt penger i aksjemarkedet og dette vil helt sikkert legge en demper på konsumveksten, men kinesiske myndigheter har fortsatt mange verktøy de kan ta i bruk for å stimulere økonomien. Fordelen med et lukket finansmarked er at den direkte smitteeffekten utenfor landet er begrenset. At veksten i Kina vil bli noe lavere fremover enn det den har vært historisk er i stor grad allerede priset inn i globale aksje- og råvaremarkeder, og spesielt i aksjer med mye av omsetningen sin i Kina.

Vi kan nok vente oss noe mer volatilitet på kort sikt, men vi ser ikke for oss at børsfallet i Kina i seg selv vil ha noen stor påvirkning på ODINs aksjefond. Når det gjelder liberaliseringen av kinesiske finansmarkeder har den prosessen fått et lite tilbakeslag og det vil nok ta en stund før MSCI inkluderer hele det kinesiske aksjemarkedet i sine indekser.

Skrevet av

Senior porteføljeforvalter
Harald har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra University of Warwick og en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra London School of Economics.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.