Slik jobber vi med bærekraft i ODIN

Bærekraft er en naturlig del i alt vi gjør. Her forklarer vi hvordan det inngår i arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Bærekraft er viktig for å finne de gode selskapene som skal skape verdier for kundene våre. Det handler om hvordan selskapene tar nødvendige hensyn til miljø og sosiale forhold. Samtidig forventer vi at selskapene styres, organiseres og administreres på ansvarlig vis.

Bærekraft er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet med å finne de beste investeringene til ODINs fond.

Vi hensyntar negative effekter et selskap kan ha gjennom våre selskapsanalyser. Det handler om hva selskapene gjør og hvordan de gjør det. Analysene fører til at vi ekskluderer enkelte selskaper og sektorer som er involvert i uheldige produkter, som for eksempel kontroversielle våpen, eller ved brudd på internasjonale normer. Dette omfatter blant annet selskaper med stor negativ klima- og miljøpåvirkning, selskaper som bryter med menneskerettigheter eller selskaper der det er påvist korrupsjon og/eller økonomisk kriminalitet.

Vi benytter aktivt eierskap for å påvirke selskaper til forbedring. Det første steget er å måle dagens situasjon. Derfor måler vi blant annet karbonavtrykket i våre fond. På den måten setter vi selskapenes karbonutslipp på agendaen. Vi gjennomlyser også porteføljene jevnlig for å avdekke eventuelle brudd på våre forventninger og krav. Ved brudd vil vi som aktive eiere forsøke å påvirke selskapet til å gjøre forbedringer.

Rammeverket vårt for bærekraftige investeringer består av tre deler. Det er en naturlig del av ODIN-modellen som er vår investeringsfilosofi:

  • Integrasjon vil si at bærekraft er en naturlig del av analyser, diskusjoner og beslutninger knyttet til valg av investeringer og forvaltningen av fondene.
  • Aktivt eierskap vil si at vi gjennom dialog og bruk av stemmeretten vår på generalforsamlinger påvirker selskapene til å bli bedre på bærekraft
  • Utelukkelse og observasjon vil si at vi velger bort enkelte selskaper på grunn av dets handlinger og/eller hvilke produkter og tjenester selskapene tilbyr

Integrasjon av bærekraft i analysearbeidet

Integrasjon handler om at vi gjør bærekraftsanalyser av selskapene. Når vi vurderer å investere i et selskap presenteres det for forvaltningsavdelingen, hvor det gjøres en omfattende bærekraftsvurdering. Det vil si at vi vurderer risiko og muligheter for hvert selskap knyttet til bærekraft, og hvordan styret og ledelsen er rustet til å håndtere dette.

Tett oppfølging

I tillegg gjør vi jevnlige gjennomganger av selskapene som vi har i fondene våre på bærekraft. En god vurdering avhenger av tilstrekkelig og korrekt informasjon. Vi bruker derfor både offentlig tilgjengelige informasjon, som årsrapporter og lignende, men også informasjon fra møter med representanter for selskapsledelsen og analytikere.

Vi bruker også eksterne analysebyråer som gir oss objektive vurderinger av hvert enkelt selskap. For tiden samarbeider vi med anerkjente Sustainalytics, som gir oss tilgang til en omfattende database og bærekraftsanalytikere. De hjelper oss også med å overvåke i hvilken grad selskapene er involvert i uønskede produkter eller forretningsaktiviteter.

Aktivt eierskap – dialog og engasjement

Aktivt eierskap innebærer at vi bruker stemmen vår som aksjonær, både gjennom å stemme på generalforsamlinger og i dialog med selskapene vi investerer i. Vi deltar også i valgkomitéer, hvor vi bidrar til å få riktig kompetanse inn i selskapenes styrer. Med dette ønsker vi å skape bevissthet rundt bærekraft og påvirke selskapene til å bli bedre.

Slik gjør vi selskapene enda bedre rustet til å takle utfordringene de kan møte, og det gagner også aksjonærene. Målet vårt er å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene vi er investert i. Det gjør vi gjennom tjenester fra ISS Proxy Voting Service, hvor vi får forslag til stemmegivning ut fra hensyn til bærekraft.

Dialog først

Dialogen vår med selskapene er vanligvis knyttet til spesifikke hendelser, rapportering eller temaer som vi ønsker å sette fokus på. Hvis det skjer noe i et selskap er vår første handling dialog. Men ser vi ikke noen evne eller vilje til endring selger vi aksjene i selskapet.

Siden vi har konsentrerte porteføljer, det vil si relativt få selskaper i hvert fond, er vi ofte store eiere i selskapene vi er investert i og stemmen vår blir derfor hørt. I tilfeller hvor vi har mindre eierandeler samarbeider vi med andre eiere for å få gjennomslag.

Utelukkelse og observasjon

Utelukkelse og observasjon er virkemidler vi bruker dersom det dukker opp noe i selskapene som kan være i strid med retningslinjene våre for bærekraft. Som en aktiv fondsforvalter er fremgangsmåten vår selskapsorientert.

Det vil si at alle selskapene analyseres grundig og velges etter en omfattende og systematisk prosess. Vi har derfor ikke like stort behov for lange lister over selskaper som vi ikke ønsker å investere i som andre forvaltere.

Vi legger lista høyt

Når et selskap utelukkes eller settes til observasjon skjer det etter en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter, hvor viktige bærekraftskriterier spiller inn.

Samtidig er det visse selskaper og sektorer som vi ikke en gang vil vurdere å investere i fordi produktene de er involvert i og/eller hvordan de driver bryter med kravene våre. Hvilke selskaper som skal utelukkes gjøres ut fra egne kriterier, som du finner under, samt kravene bestemt av Statens Pensjonsfond Utland, Oljefondet.

For eksempel investerer vi ikke i selskaper som har:

  • inntekt knyttet til kontroversielle våpen, som atomvåpen
  • fem prosent eller mer av omsetningen knyttet til produksjon av tobakk
  • fem prosent eller mer av omsetningen knyttet til utvinningen av oljesand
  • fem prosent eller mer av omsetningen knyttet til utvinning av termisk kull eller som baserer vesentlige deler av sin virksomhet på termisk kull
  • fem prosent eller mer av omsetningen knyttet til pornografi

Selskaper som mistenkes for alvorlige og systematiske brudd på allment aksepterte normer utelukkes også. Vi forventer at selskapene vi investerer i opptrer skikkelig og i tråd med prinsippene i FN Global Compact, som handler om å bidra til bærekraftig bedriftspraksis.

Bærekraft sentralt i ODIN-modellen

Vi mener selskaper som forstår viktigheten av bærekraft vil ha et konkurransefortrinn i årene som kommer. Manglende vilje og/eller evne til å ta hensyn til miljø og sosiale forhold, som arbeidstakerrettigheter, hos ledelsen, ser vi som et symptom på dårlig eierstyring. Vi er derfor opptatt av å sikre at selskapene vi investerer i har god ledelse og eierstyring. Det vil nemlig bidra til ekstra god langsiktig avkastning for kundene våre på sikt.

Retningslinjer for distribusjon av verdipapirfond
ODIN Forvaltning AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Forvaltning AS som igjen er direkte eiet av SpareBank 1-alliansen og LO. ODIN skal opptre i tråd med retningslinjene som SpareBank 1 stiller til distribusjon av verdipapirfond.

ODIN tilstreber å følge opp de forventninger og krav de ulike SpareBank 1 bankene stiller når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft. Vi er kjent med og skal opptre i tråd med retningslinjer for verdipapirdistribusjon, både overordnet og for hver enkelt bank.