Informasjon om bærekraft i fondene

Bærekraftsrisiko påvirker selskapenes verdiskaping over tid, og bærekraftsvurderinger er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger.

Fondet hensyntar miljømessige og sosiale egenskaper i vurderingen av det enkelte selskap. En vurdering av selskapsstyring står også helt sentralt i våre analyser.

Vi er aktive eiere og søker å påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Vi mener dette gir oss bedre grunnlag for å velge gode selskaper som vi forventer vil gi god risikojustert avkastning over tid. Derfor bruker vi tid på å analysere selskapene før vi investerer. Vi velger bort selskaper som ikke oppfyller våre krav til ansvarlighet.

Her finner du informasjon om bærekraft på hvert enkelt fond:

Retningslinjer for distribusjon av verdipapirfond
ODIN Forvaltning AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Forvaltning AS som igjen er direkte eiet av SpareBank 1-alliansen og LO. ODIN skal opptre i tråd med retningslinjene som SpareBank 1 stiller til distribusjon av verdipapirfond.

ODIN tilstreber å følge opp de forventninger og krav de ulike SpareBank 1 bankene stiller når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft. Vi er kjent med og skal opptre i tråd med retningslinjer for verdipapirdistribusjon, både overordnet og for hver enkelt bank.