Viktig informasjon om bytte av fond på nett

Generelt om bytte av fond

Fondet er normalt åpent for bytte alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.

Bytte mellom fond
Bytte av andeler til annet fond skal skje ved at melding om bytte kommer inn til ODIN Forvaltning AS gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger.

Bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat
Anmodning om bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.

Bytte mellom fond med globalt og nordisk/europeisk mandat
Anmodning om bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.

Eksisterende spareavtale
Har du spareavtale i fondet du skal bytte fra vil den ikke bli flyttet i selve fondsbyttet. Spareavtalen vil fortsette i det fondet du bytter fra. Du må derfor selv stoppe eksisterende spareavtale og opprette en ny spareavtale i det fondet du bytter til.

Anmodning om bytte fra fond med globalt mandat til et annet fond med globalt mandat eller til/fra fond med globalt mandat og nordisk/europeisk mandat, må ha kommet inn innen klokken 15:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje påfølgende dag.

Innløsning i forbindelse med fondsbytte blir ansett som en skattemessig realisasjon.

FIFU-prinsippet benyttes ved salg /bytte av andeler. ”Først inn, først ut betyr at de først kjøpte andelene selges/byttes først.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning og valutarisiko.

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter.

Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

Kostnader

ODIN tar ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning. ODIN tar et årlig forvaltningshonorar. Honoraret kan variere ut ifra fond og fondsklasser. Se hele oversikten her >>

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.