Viktig informasjon om salg av fond på nett

Generelt om salg (innløsning) av fond

Innløsning av andeler skal skje ved at innløsningskravet kommer inn til ODIN Forvaltning AS gjennom skriftlig melding inntatt de nødvendige opplysninger.

Det er ulike tidsfrister for innløsning avhengig av hvilket fond du ønsker å selge fra.

Her finner du en liste over ODINs fond hvor fristen for å selge er kl. 12:00 hver virkedag. Salg som er registrert før kl. 12.00 vil få innløsningskurs normalt samme dag. Dette gjelder for alle andelsklasser i fondet.

Unntak: For ODIN Emerging Markets er fristen for å selge er kl. 12:00 hver virkedag, men for dette fondet vil kursfastsettelse først skje neste virkedag.

Utbetaling for innløste andeler skjer til henvist bankkonto, normalt to virkedager etter kursfastsettelse. Utbetaling for innløste andeler skjer i andelsklassens valuta.

Melding om innløsning kan sendes via brev, telefaks eller elektronisk tjeneste godkjent av ODIN Forvaltning AS. Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. Ved stengning av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning.

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Kostnader

ODIN tar ingen innløsningsgebyr ved salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. Innløsning av umyndiges andeler krever derfor som hovedregel begge vergenes samtykke.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.