Valgmøte i ODIN

Velkommen til valgmøte for ODINs verdipapirfond.

Smittesituasjonen i Oslo er for tiden alvorlig. Det er høye smittetall og det oppfordres fra myndighetenes side at ikke samfunnskritiske virksomheter har hjemmekontor. I tråd med denne oppfordringen oppfordrer vi til forhåndsstemming.

Benytt stemmeseddel her

 

Tid: Torsdag 18. mars kl. 14.00
Sted: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, 0250 Oslo

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Eventuelt

Andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte må melde disse skriftlig til styret i
ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer.
Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

 

Med vennlig hilsen
Styret i ODIN Forvaltning AS

 

Innstilling fra valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i ODIN Forvaltning AS
Valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene har blitt orientert om at antall styremedlemmer i ODIN Forvaltning AS vil bli redusert til inntil seks medlemmer, og at dette innebærer at også andelseiernes representasjon i styret endres fra dagens tre styremedlemmer og to varamedlemmer til to styremedlemmer og ett varamedlem.

Dag J. Opedal har orientert valgkomiteen om at han ikke ønsker å stille til gjenvalg som andelseiervalgt styremedlem. Simona Trombetta, som har vært andelseiervalgt varamedlem, har tidligere orientert valgkomiteen om at hun må trekke seg fra vervet som varamedlem.

På bakgrunn av ovennevnte avgir valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i ODIN Forvaltning AS følgende innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlem 2021:

Christian S. Jansen – gjenvelges som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – gjenvelges som styremedlem for ett år

Andreas Holmen – velges som varamedlem for ett år. Holmen erstatter Hoddevik som andelseiervalgt varamedlem i styret.

 

 

Påmelding til valgmøtet senest mandag 15. mars 2021.

E-post: kundeservice@odinfond.no, telefon: 24 00 48 04, faks: 24 00 48 01,
eller pr. post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo Att.: Kundeservice