Valgmøte i ODIN

Velkommen til valgmøte for ODINs verdipapirfond.

Tid: Torsdag 17. mars kl. 14.00
Sted: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, 0250 Oslo

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS.
5) Eventuelt

Andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte må melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes.

Stemmegivning:
Andelseiere i ODIN kan forhåndsstemme i perioden 24. februar til 16. mars ved å sende Stemmeseddel via post til ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo eller e-post til legal@odinfond.no. Stemmeseddel kan også fås ved å kontakte Kundeservice på telefon 24 00 48 04.

På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Med vennlig hilsen
Styret i ODIN Forvaltning AS

 

Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS

Valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i ODIN Forvaltning AS avgir følgende innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlem 2022:

Christian S. Jansen – gjenvelges som styremedlem for ett år
Marianne Heien Blystad – gjenvelges som styremedlem for ett år

Andreas Holmen – gjenvelges som varamedlem for ett år


Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret

Styret i ODIN Forvaltning AS vedtok å fremme forslag for andelseiernes valgmøte 2022 om gjenvalg av valgkomiteens medlemmer:

Olav Sem Austmo, Marianne E. Johnsen og Arvid Aage Skaar for en periode på to år.

 

Påmelding til valgmøtet senest mandag 14. mars 2022.

E-post: kundeservice@odinfond.no, telefon: 24 00 48 04, faks: 24 00 48 01,
eller pr. post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo Att.: Kundeservice