Krav til kundekontroll i finansnæringen

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å forhindre hvitvasking av penger. God kunnskap om kundene og deres bruk av finansielle tjenester er derfor påkrevd. Det betyr at vi må stille noen spørsmål som du kan oppleve som uvanlige.

Finansinstitusjoner er pålagt å stille spørsmål som avdekker din eller bedriftens bruk av finansielle tjenester. Vi må bl.a. kjenne til formålet med kundeforholdet. Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder, må derfor være forberedt på å avgi mer informasjon enn de er vant med.

Hvitvasking er enhver transaksjon som tar sikte på å sikre utbytte fra straffbar handling. For at slike utbytter skal kunne tas i bruk må de integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse. Utad kan det virke som om utbytte er ervervet på lovlig vis og dette kan gjøres ved å plassere utbytte i lovlige varer og tjenester. Når disse senere selges, fremstår pengene som ordinære – eller «hvite».

Hvitvaskingsloven legger internasjonale forpliktelser som Norge er forpliktet til å følge.

Nye privatkunder

I tillegg til ordinære opplysninger som navn, adresse m.v., pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om følgende forhold før kundeforholdet kan etableres og transaksjoner gjennomføres: 

 • kundeforholdets formål og tilsiktede art 
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til 
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Nye bedriftskunder

Før kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres må bedriftskunden i henhold til hvitvaskingsloven oppgi følgende opplysninger: 

 • foretaksnavn 
 • organisasjonsnummer 
 • fast adresse 
 • eierforholdet i foretaket 
 • kundeforholdets formål og tilsiktede art

Som representant for en bedrift, vil du også bli spurt om virksomheten har privatpersoner som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent, eller på annen måte kontrollerer virksomheten.

Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må vise fullmakt og legitimere seg.

Politisk eksponert person (PEP)

 • Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i stat eller internasjonal organisasjon. Dette inkluderer statsoverhode, regjeringssjef, minister, medlem av nasjonalforsamling og høyere rettsinstans, styret i riksrevisjon eller i sentralbank, medlem av høyere rettsinstans eller av styrende organ i politisk parti, ambassadør, chargé d’affaires eller høyere militær stilling, person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon, statseid foretak.
 • Nært familiemedlem til en PEP.
 • Kjent medarbeider eller nær forretningsforbindelse til PEP, reell rettighetshaver (RRH) i en bedrift eller formuesmasse i felleskap med PEP, eneste RRH i bedrift eller formuesmasse som i realiteten er etablert for begunstigelse av en PEP.

Eksisterende kunder

Også eksisterende kunder må svare på spørsmål og er pålagt å vise gyldig legitimasjon. For eksempel kan eksisterende kunder få oppfølgingsspørsmål dersom det forekommer nye opplysninger om kunden, eller kundens atferdsmønster endres. Finansnæringen må være i stand til å dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at vi oppfyller lovens krav til løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold.

Verdt å vite

I noen tilfeller kan ikke finansnæringen utføre en forespurt tjeneste. Årsaken kan være at gyldig legitimasjon ikke er vist eller at det ikke er gitt tilfredsstillende forklaring på spørsmålene.