Innkalling til andelseiermøte

I forbindelse med planlagte vedtektsendringer i ODIN Kreditt  vil det bli avholdt andelseiermøte.  Foreslåtte vedtektsendringer består i  innføring  av andelsklasser. Dette gir ODIN mulighet til å redusere  forvaltningshonoraret avhengig av størrelsen på investeringsbeløpet. Samtidig med vedtektsendringer endres også fondets investeringsmandat.  Fyldig informasjon om dette finner du i innkallingen nede på siden.

Tid: 16. mars 2016 kl. 13:00.
Sted: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, Oslo.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

1)            Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
2)            Direktør Forretningsutvikling, Petter Nordeng, redegjør for vedtektsendringene
3)            Innsendte spørsmål fra andelseierne
4)            Avstemming

På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. Dine andeler per 11. februar 2016 vil være avgjørende for beregning av antall andeler du kan stemme for. Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i ODIN Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Av praktiske hensyn ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 9. mars 2016.

Innkalling til andelseiermøte i ODIN Kreditt >>

Prospekt med vedtekter ODIN Kreditt >>