Innkalling til andelseiermøte i ODIN Global/ODIN Global II

I tillegg til foreslåtte vedtektsendringer om reduksjon i de maksimale tegnings- og innløsningsgebyrene og endring av dato for beregning av andelseiers samlede tegninger og innløsninger i andelsklassen, ønsker ODIN også å fusjonere ODIN Global II inn i ODIN Global. Dette for å få en mer konsentrert fondsportefølje.

Fyldig informasjon om dette finner du i innkallingen nede på siden.

Tid: 18. mai 2016 kl. 14:00.
Sted: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, Oslo.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

1)            Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
2)            Adm. direktør Rune Selmar redegjør for vedtektsendringene
3)            Innsendte spørsmål fra andelseierne
4)            Avstemming

På andelseiermøtet gir hver andel én stemme. Dine andeler per 20. april 2016 vil være avgjørende for beregning av antall andeler du kan stemme for. Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i ODIN Forvaltning innen én uke før møtet avholdes. Med unntak av forslagene til vedtektsendringer kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Av praktiske hensyn ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 11. mai 2016.

Innkalling andelseiermøte
Prospekt med vedtekter ODIN Global
Nøkkelinformasjon ODIN Global C