Kvinner i Finans Charter

Som en del av Kvinner i Finans Charter, har ODIN forpliktet seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og linke godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene.

Mål for kjønnsbalanse på ledernivå
ODINs ledergruppe, foruten administrerende direktør Bjørn E. Kristiansen består i dag av fire menn og to kvinner. Kvinneandelen er dermed 33 prosent. I spesialistfunksjoner er kvinneandelen 25 prosent. ODIN har et langsiktig mål om å øke kvinneandelen.

Det er fokus på riktig kjønnsbalanse blant intervjukandidater ved rekruttering. Det er totalt åtte nyansatte i 2022, hvorav tre kvinner og fem menn. I forbindelse med gjennomført fusjon med SR-Forvaltning og ODIN Forvaltning kom det inn to kvinner og tre menn.

Ansvarlig for oppfølging av arbeidet
I ODIN er det administrerende direktør Bjørn E. Kristiansen som har det ansvaret for etterlevelse av charteret.

Status og utvikling offentlig underveis
Status og mål vil publiseres på våre nettsider. Målsettingene følges opp jevnlig, og vi rapporterer disse målene direkte til Kvinner i Finans Charter.

Godtgjørelse til ledere i forhold til måloppnåelse
Ledere i ODIN følges opp i arbeidet med å fremme mangfold. ODIN anvender en metodikk for vurdering av roller og stillinger for å sikre objektiv lønnsfastsettelse. Det praktiseres lik lønn for arbeid av lik verdi uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

 

Dette er Kvinner i Finans Charter

Formål: Skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge

Les mer om Kvinner i Finans Charter her