Godtgjørelsesordninger i ODIN Forvaltning AS

ODINs godtgjørelsesordninger er besluttet av styret i ODIN Forvaltning AS etter behandling i Godtgjørelsesutvalget. I det følgende gis det en beskrivelse av ODINs godtgjørelsesordninger. ODIN skal ha konkurransedyktig godtgjørelse. Sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse skal være balansert, og den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at ODIN kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

Fast lønn

Lønnsfastsettelse foretas ut fra en markedsmessig vurdering. ODIN Forvaltning AS har som lønnspolicy å tilby konkurransedyktige betingelser uten å være lønnsledende.

Variabel godtgjørelse
Formålet med variabel godtgjørelse er å motivere til gode resultater og lønnsomhet både for kunder og for selskapet på kort og lang sikt. I ODIN Forvaltning AS har administrerende direktør, ansatte i forvaltning og ansatte i distribusjon, salg og marked avtaler om variabel godtgjørelse.

Administrerende direktør
Det er styret som etter innstilling fra Godtgjørelsesutvalget fastsetter kriterier for variabel godtgjørelse og som vurderer måloppnåelse og beslutter utbetaling av variabel godtgjørelse. Kriteriene for administrerende direktørs variable godtgjørelse er knyttet til finansielle kriterier for ODIN Forvaltning, som årsoverskudd før skatt, avkastning i fondene og vekst i forvaltningskapital. Deler av den variable godtgjørelse er også knyttet til å gjennomføre og levere i forhold til fastsatt strategi og styrevedtak. Maksimal variabel godtgjørelse er 100 prosent av fastlønn.

Ansatte i ledergruppen
Investeringsdirektør omfattes av egen ordning for ansatte i forvaltning. Direktører for Salg, distribusjon og marked omfattes av en egen ordning for Salg, Distribusjon og Marked. Innenfor rammene av godtgjørelsesordningen er det administrerende direktør som fastsetter variabel godtgjørelse for nevnte ledere. Øvrige ledende ansatte har avtale om utelukkende fastlønn.

Ansatte i Salg, Distribusjon og Marked
Bonuskriteriene for medarbeidere innen Salg, Distribusjon og Marked relateres til netto nysalg og overskudd før skatt og bonus. Maksimal variabel godtgjørelse er 200 prosent av fastlønn. Innenfor rammene av godtgjørelsesordningen er det administrerende direktør som fastsetter variabel godtgjørelse for ansatte i Salg, Distribusjon og Marked.

Ansatte i Forvaltning
Bonuskriteriene for Investeringsdirektør og medarbeidere innen Forvaltning relateres til oppnådde forvaltningsresultater og overskudd før skatt og bonus. Maksimal variabel godtgjørelse er 300 prosent av fastlønn. Innenfor rammene av godtgjørelsesordningen er det administrerende direktør som fastsetter variabel godtgjørelse for ansatte i Forvaltning. For ansatte i ikke ledende stillinger og som ikke er omfattet av bestemmelsene om utsatt utbetaling av variabel godtgjørelse, utbetales halvparten av bonus kontant. Resterende halvpart tildeles i form av andeler i valgfritt ODIN-fond, med bindingstid på minimum ett år.

Generell bonusordning
Øvrige ansatte i ODIN Forvaltning AS, med unntak av ansatte med kontrolloppgaver, er omfattet av en generell bonusordning. Kriteriene fastsettes av styret fra år til år, og det er styret som avgjør om det skal utbetales bonus under ordningen.

Styret
Styremedlemmer i ODIN Forvaltning AS mottar ikke variabel godtgjørelse.

Utsatt utbetaling av variabel godtgjørelse
Administrerende direktør og stillinger i ledergruppen som mottar variabel godtgjørelse er definert som ledende ansatte og er omfattet av bestemmelsene om utsatt utbetaling av variabel godtgjørelse. For disse stillingene opptjenes variabel godtgjørelse over en periode på to år, og utbetales over en periode på tre år.
Ansatte innen forvaltning, som har arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen for fond under forvaltning, og/eller for ODIN Forvaltning AS, er underlagt tilsvarende begrensninger som ledende ansatte. For tiden gjelder dette alle forvaltere i ODIN Forvaltning AS.

Betinget utbetaling av variabel godtgjørelse
For stillinger som er omfattet av bestemmelser om utsatt betaling av variabel godtgjørelse, vil
50 prosent av tildelt variabel godtgjørelse utdeles i forbindelse med bonustildelingen. All variabel godtgjørelse, også den andel som utdeles umiddelbart, skal deles ut med like andeler av kontanter og fondsandeler. Fondsandelene er underlagt en selskapsbestemt bindingstid på 6 måneder.
For den andel av godtgjørelsen som skal utdeles i verdipapirfond skal det investeres i andeler i fra ett til tre av ODINs verdipapirfond. De ansatte i disse stillingskategoriene velger selv hvilke av ODINs verdipapirfond som den utsatte variable godtgjørelsen skal investeres i.
Den utsatte bonusutbetalingen utbetales som lønn, jevnt fordelt over en periode på tre år.

Bortfall eller reduksjon i utsatt variabel godtgjørelse
Styret i ODIN Forvaltning AS kan redusere den utsatte variable godtgjørelsen for ansatte dersom det er forhold som tilsier at det er riktig å gjøre dette. Forhold som skal medføre delvis eller hel reduksjon i utsatt bonusutbetaling er: Underskudd som medfører at selskapet ikke lenger oppfyller kravene til egenkapital / kapitaldekningskravene, ansattes brudd på lover, forskrifter, rundskriv eller interne regler, ansattes fravær over en lengre periode og ansattes fratredelse, uansett årsak.

Årlig gjennomgang
Praktiseringen av godtgjørelsesordningen evalueres årlig av en uavhengig kontrollfunksjon.