Viktig informasjon om kjøp av fond på nett

Generelt om kjøp av fond

Tegningstidspunktet foreligger når ordre om kjøp er mottatt hos ODIN. Ordren blir ikke sendt til ODIN før avtalen er signert med BankID og sendt inn elektronisk via vår nettbaserte kjøpsløsning. Du finner tidspunktet for ordren i bekreftelsesmailen du mottar etter signering av kjøpsavtale er gjennomført.

Fondet er normalt åpent for kjøp alle virkedager i Norge, og stengt når deler av eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av stengte nasjonale markeder.


Du får kurs samme dag ved kjøp av fond innen kl 12:00.

Unntak er for fondet ODIN Emerging Markets og SpareBank 1 Indeks Global, der kurs gis påfølgende dag.

Forutsetter dekning for beløpet på din bankkonto.

 

ODIN Forvaltning er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av selskapets kontraktsmedhjelpere.

Fondets basisvaluta er norske kroner. I tillegg til norske kroner tar fondene i mot innbetaling fra andelseiere i utenlandsk valuta. Fondene veksler innbetaling i utenlandsk valuta til norske kroner for andelseiernes regning og valutarisiko.

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Prospekt og vedtekter

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter.

Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på www.odinfond.no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

Kostnader

ODIN tar ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i ODINs verdipapirfond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av ODIN Forvaltning. ODIN tar et årlig forvaltningshonorar. Honoraret kan variere ut ifra fond og fondsklasser. Se hele oversikten her >>

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

Les også «Vilkår for Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel» >>