ODIN Nordisk Kreditt C

Fondet er et aktivt forvaltet rentefond. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene § 3. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i det norske markedet, samt papirer i EØS-stater. Ved sammensetning av porteføljen skal det tas utgangpunkt i forholdet mellom risiko og forventet avkastning. Forvalter skal være balansert mellom å beskytte porteføljene mot verdifall og maksimere avkastning. Fondets innehav skal hovedsakelig avspeile selskapets investeringsstil som er verdiorientert, aktiv og langsiktig.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen er fratrukket årlig forvaltningshonorar.

Historisk avkastning

11.07.2024

Fond Indeks
1 dag 0,04% -
1 måned 0,62% -
Hittil i år 4,96% -
1 år 9,69% -
3 år 6,55% -
5 år 5,12% -
10 år 3,44% -
Siden oppstart 3,73% -

Alle avkastningstall ut over 12 mnd er annualisert

Avkastning før andelsklassens etableringsdato er ment som en illustrasjon og viser avkastning som er rekalkulert fra eldste andelsklasse (fondets startdato) med nytt forvaltningshonorar.

Risiko

Lavere Risiko

Høyere Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenheng mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren baseres på hvordan fondets verdi har variert de siste fem år.

Risikomål 1 år 3 år 5 år
Standardavvik - - -
Sharpe Ratio - - -

Forvalter

Forvalter

Christian Malde

Forvaltet siden

04.08.2019

Forvalter

Nils Hast

Forvaltet siden

01.06.2023

Forvalter

Mariann Stoltenberg Lind

Forvaltet siden

01.06.2023

Fondsinformasjon

 • ISIN

  NO0013071944

 • Fondets referanseindeks

  Har ingen referanseindeks

 • NAV/Kurs 11.07.2024

  NOK 105,2198

 • Minsteinnskudd

  500 NOK

 • Forvaltningsavgift (%)

  0,75%

 • Prestasjonsbasert avgift (%)

  -

 • UCITS

  Ja

 • Andelsklassen etablert

  30.11.2023

 • Fondets startdato

  02.05.2013

Bærekraftige investeringer

Bærekraft handler om hvordan selskaper tar hensyn til miljø og sosiale forhold i driften, så vel som hvordan de styres, organiseres og administreres. Det er derfor en naturlig og viktig del av arbeidet vårt med å finne de beste investeringene til fondene.

Les mer

Bærekraftsklassifisering

8 Fondet fremmer miljøegenskaper/ sosiale egenskaper Fondet har bærekraft som formål

Morningstar bærekraftsanalyse:

-

Miljø

-

Sosiale

-

Selskapsstyring

-

Ikke fordelt