Slik investerer vi

Vi investerer i selskaper med dyktig ledelse, god drift og sterk konkurranseposisjon når markedet tilbyr slike selskaper til en attraktiv pris.

God drift

Med god drift mener vi selskaper som over tid viser evne til å kombinere lønnsom vekst og sunn balanse.

Lønnsom vekst er viktig fordi konkurransedyktige virksomheter er avhengige av å beholde dyktige og motiverte medarbeidere. Bare selskaper som viser evne til lønnsom vekst kan gi dyktige medarbeidere motiverende utfordringer over tid. Lønnsom vekst er også viktig fordi det er verdiskapingen fra lønnsom vekst som danner grunnlaget for vår avkastning som langsiktig investor.

Sunn balanse er viktig fordi tilgang til finansiering varierer over tid. I gode markeder er det rikelig tilgang på gunstig finansiering. Når markedene er svake er finansiering mindre tilgjengelig. Samtidig er det i svake markeder de beste mulighetene til lønnsom vekst oppstår. Derfor mener vi det er viktig at selskapene har handlefrihet også når markedene er svake. Slik handlefrihet har bare selskaper med sunne balanser.

Sterk konkurranseposisjon

Vi investerer i selskaper som skaper verdier over tid, og vi investerer med et langsiktig perspektiv. Sterke konkurranseposisjoner er avgjørende for å skape varige verdier. Derfor mener vi det er viktig at selskapene har en bærekraftig forretningsmodell og en ledelse med evne og vilje til å gjennomføre de tiltak som skaper langsiktig konkurransekraft.

Sterke merkevarer kan legge grunnlaget for en god konkurranseposisjon. Selskaper med sterke merkevarer har god kundeinnsikt. De skaper bånd mellom merkevaren og kunden som er så sterke at prisen på produktet ikke lenger er viktigste beslutningsfaktor.

Sterke konkurranseposisjoner oppstår også i situasjoner hvor verdien av produktet for hver enkelt kunde blir større jo flere kunder som benytter produktet. Slike nettverkseffekter kan være selvforsterkende og skape store inngangsbarrierer for nye aktører.

Sterke konkurranseposisjoner kan også bygges på kostnadslederskap. Slike konkurranseposisjoner er vanligvis volumdrevet. Jo større volum som belastes de faste kostnadene, jo bedre.

Attraktiv pris

Med attraktiv pris mener vi at prisen vi betaler er gunstig i forhold til selskapenes resultatutvikling og utbytteevne. Attraktiv pris er viktig fordi prisen vi betaler avgjør om vi får god avkastning på våre investeringer.

Vi har lært at god risikovurdering er nødvendig for å oppnå god avkastning. Derfor har vi en oppfatning av hvilken risiko vi skal ta og hvilken vi ikke tar. Som langsiktig investor bekymrer vi oss ikke for kapitalmarkedenes generelle kurssvingninger. Så lenge de selskaper vi investerer i skaper verdier over tid, ser vi slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg. Den virkelige risiko er at selskapene vi investerer i utvikler seg dårlig og medfører varige verditap for våre kunder. Denne type investeringer ønsker vi å unngå. Derfor investerer vi i selskaper med dyktig ledelse, god drift og sterk konkurranseposisjon.

Gode investeringsbeslutninger er avhengig av god vurderingsevne. God vurderingsevne er bare mulig med relevant kunnskap og erfaring. Vi kjenner selskapene vi investerer i og vi vet hvorfor de er valgt. Dette er selskaper vi mener skaper verdier over tid.

Slik finner vi de gode selskapene

Kompetanse, konsentrasjon og konsistens
Våre fond forvaltes aktivt og langsiktig. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene vi anser som de beste investeringene inngår i våre fond. Dette bidrar til at kvaliteten på porteføljene hele tiden holdes på et høyt nivå.