Rutiner

ODIN Forvaltning plikter å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå beste resultat for verdipapirfondene det forvalter og for kunden ved utførelse av ordre. ODIN Forvaltning har retningslinjer for å sikre beste resultat. Her er et sammendrag av retningslinjene.

Ved investeringsbeslutninger fattet på vegne av verdipapirfondene eller individuelle kunder skal ODIN Forvaltning gjøre en konkret vurdering av hvordan og hvor ordren skal utføres for å oppnå beste resultat. Ved valg av utførelsesmåte vil det tas hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold.

Når ODIN Forvaltning utfører ordre på vegne av kunder vil følgende momenter tas i betraktning i vurderingen:

• Kundens egenskaper (ikke-profesjonell eller profesjonell kunde)
• Kundeordrens egenskaper
• Egenskaper ved de finansielle instrumenter som ordren gjelder
• Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til

Når ODIN Forvaltning utfører ordre på vegne av verdipapirfondene vil følgende momenter tas i betraktning i vurderingen:

• Verdipapirfondets mål, investeringspolitikk og risiko slik dette fremgår i prospektet og eventuelt i vedtekter
• Ordrens art
• Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren
• Egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn

ODIN Forvaltning vil utføre ordre for kunde og/eller verdipapirfond på en av følgende måter:

• Ved å legge ordren inn i et handelssystem (regulert marked, MHF, market maker m.v.)
• Ved å formidle ordren til et verdipapirforetak
• Ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger)
• Ved tegning av andeler i verdipapirfond hos den fondet har utpekt for mottak av tegning

ODIN Forvaltning har særskilt rutine for utvelgelse av meglere, og velger verdipapirforetak ut fra blant annet foretakets kompetanse og kommersielle betingelser, herunder pris sett opp mot levert tjeneste. Et vederlag (kurtasje) vil ikke nødvendigvis omfatte samme tjeneste hos ulike verdipapirforetak, det er derfor åpnet for at ODIN Forvaltning ikke alltid plikter å velge foretaket med lavest kurtasje. Dersom et foretak leverer en bredere eller bedre tjeneste som bedre samsvarer med kundens eller fondets behov enn det foretaket som har lavest kurtasje, kan hensynet til beste resultat tilsi at det billigste foretaket ikke velges. Vurderingen skal hensynta beste resultat for kunden eller verdipapirfondet samlet sett.

Dersom ODIN Forvaltning skal foreta både kjøp og salg av samme finansielle instrument på vegne av kunder og/eller verdipapirfond, og ordrene kan matches internt, vil ODIN Forvaltning normalt foreta avtaleslutningen på vegne av kundene og/eller verdipapirfondene. ODIN Forvaltning vil ivareta partenes interesser med omhu og fastsette prisen etter nærmere fastlagte regler. En betingelse for at slik intern handel skal kunne gjennomføres er et dokumentert salgs- og kjøpsbehov hos de involverte kunder/fond.

I ODIN Forvaltning er det flere interne kontrollmekanismer for vurdering av beste resultat og valg av utførelse.

Se også retningslinjer for bruk av stemmerett