FATCA/CRS

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er amerikansk lovgivning som skal sikre riktig etterlevelse av skatteplikten og hindre skatteunndragelser gjennom bruk av utenlandske finansielle institusjoner. ODIN Forvaltning AS er underlagt de såkalte FATCA-reglene.

FATCA retter seg direkte mot utenlandske finansielle institusjoner, herunder ODIN Forvaltning AS, som blant annet må påta seg et ansvar for å rapportere kundeopplysninger til amerikanske myndigheter.

Norge og USA inngikk i 2013 en mellomstatlig avtale angående FATCA, hvoretter finansielle institusjoner i Norge ilegges bestemte rapporteringsplikter under norsk lovgivning. Norske myndigheter utveksler deretter relevant informasjon til amerikanske skattemyndigheter. Avtalen trådte i kraft 27. januar 2014, og er gjennomført i norsk rett i ligningsloven kapittel 5 med samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt. Reglene pålegger norske finansielle institusjoner å identifisere og rapportere finansielle konti som har amerikanske kontohavere, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og formidle opplysninger ved formidling av betalinger med amerikansk kilde, og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner (institusjoner som ikke oppfyller de krav som stilles i FATCA-lovgivningen).

At ODIN Forvaltning AS er pålagt å gi opplysninger om finansielle kontohavere innebærer at vi må gjennomføre undersøkelser for å identifisere eventuelle amerikanske kunder. Ved opprettelse av nye konti er ODIN pålagt å innhente egenerklæring fra kunden, og gjøre en vurdering av om opplysningene gitt i egenerklæringen er rimelige. ODIN plikter også å gjennomgå eksisterende konti for å identifisere amerikanske kontohavere.

Skatteetaten har utgitt en rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

ODIN Forvaltning AS oppfyller de krav som stilles i FATCA-lovgivningen. Selskapet er registrert hos de amerikanske skattemyndighetene via FATCA-portalen til IRS, og er tildelt et såkalt GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number). GIIN-nummeret er ZU 66BD.00000.SP.578 og selskapets status er «Reporting Entity».

ODIN Forvaltning AS og selskapets fond er for øvrig ikke registrert hos det amerikanske finanstilsynet (SEC). Securities Act (Regulation S) krever at alle verdipapirer markedsført eller solgt til investorer underlagt amerikansk jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller som har skatteplikt i USA, skal registreres hos tilsynsmyndighetene. Dette for å ivareta interessene til amerikanske investorer og gi dem tilgang til korrekt informasjon om verdipapirene.

Siden ODIN Forvaltning AS ikke er registrert hos SEC kan vi derfor ikke la denne kundegruppen tegne andeler i våre fond.

CRS – Common Reporting Standard i Norge

Norge har innført nye regler som gjennomfører CRS I norsk rett fra 1. januar 2016. CRS er et internasjonalt rammeverk utviklet av OECD for automatisk utveksling av skatteinformasjon mellom land. Over 90 land har så langt sluttet seg til CRS.

CRS innebærer at finansinstitusjoner, herunder ODIN Forvaltning AS, fra 1. januar 2016 skal identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere i bedrifter som er alminnelig skattepliktige til andre land enn USA. Første rapportering skal finne sted i 2017.

Når kontohaver er en fysisk person, skal det innhentes en egenerklæring om hvor kontohaver er skattemessig bosatt uavhengig av beløp. Er kontohaver skattemessig bosatt i et annet land, skal utenlandsk identifikasjonsnummer innhentes. Dersom et slikt nummer ikke kan innhentes, skal kontoforhold ikke opprettes.

For reelle rettighetshavere i bedrifter skal egenerklæring om hvor vedkommende er alminnelig skattepliktige innhentes.