ODIN-forvalterne på skolebenken

I 2023 investerte ODIN i ESG-kompetansen til forvaltere og analytikere.

Et krav nedfelt i artikkel 6 i Offentliggjøringsforordningen omhandler integrering av bærekraftsrisikoer i forvaltningen og investeringsrådgivning. Forvaltningsselskaper skal gi opplysninger om hvordan hensynet til bærekraftsrisikoer er integrert i investeringsbeslutninger, og hvordan vurderingen av disse risikoene kan påvirke avkastningen til de finansielle produktene de tilbyr. Kravet gjelder også for finansrådgivere i deres investeringsrådgivning.

I ODIN innså vi at etterlevelse av dette lovkravet forutsatte en intern kompetanseheving på hvordan man gjør vurderinger av ESG-risikoer på selskapsnivå som en del av investeringsprosessen. I løpet av 2023 har derfor samtlige i ODINs Forvaltningsavdeling (dvs. alle forvaltere og analytikere, samt investeringsdirektøren) gjennomført kurs i integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger. Kunsten er å kartlegge de vesentlige ESG-risikoene på selskapsnivå og vurdere den finansielle risikoen av disse. Vi benyttet Dag Messelt i SustainAX AB, en erfaren og kompetent ekstern ESG ressurs, til å avholde kurset. Kurset, som gikk over flere uker, fokuserte på å styrke forståelsen av de potensielle negative konsekvensene bærekraftsrisikoer kan ha for et selskaps avkastning og utviklingen, og bidro til at vi alle «snakker samme språk» når vi diskuterer selskapers bærekraftsprofil.

«Kurset fra SustainAX var nyttig fordi det ga en dypere forståelse for hvordan
integrering av ESG-risiko utgjør en vurdering av finansiell risiko. Det å strukturere
vurderingene av ESG-risiko rundt sannsynlighet, tidshorisont og
potensiell finansiell
innvirkning ga det også tydelig forankring i finansiell risikoanalyse»

– Porteføljeforvalter Robin Øvrebø

Høsten 2023 har vi tatt enda et steg for å heve den interne kompetansen på ESG. Carolina Ahnemark, en av ODINs forvaltere i Sverige, har gjennomført CESGA sertifiseringskurs, og kan kalle seg EFFAS Certified ESG Analyst. ODIN planlegger å sende flere forvaltere på CESGA kurs i året som kommer.


«Kurset har vært til stor hjelp for å få bedre forståelse av et komplekst område.
Det var «hands on», har hjulpet meg å strukturere analyser og tankesett, samt
fordypet min forståelse av hvilke risikoer selskaper står ovenfor. Det har gjort
bærekraftsrelaterte risikoer mer naturlig og integrert i min tenkning»

-Porteføljeforvalter Carolina Ahnemark

I tillegg til offisiell kursing, er vi opptatte av å holde bærekraft høyt oppe på agendaen. Vi inviterer derfor eksperter på diverse felt til å komme innom og dele av sine erfaringer og perspektiv.

I løpet av året hadde vi blant annet en intern presentasjon for Forvaltningsavdelingen med søkelys på S’en i ESG ved Pia Goyer, menneskerettighetsjurist og tidligere rådgiver til Etikkrådet i NBIM. Hennes presentasjon gjennomgikk næringslivets ansvar for menneskerettigheter, risikokartlegging og vurdering av selskapers arbeid på feltet, samt verktøy man kan bruke i ODINs eierskapsutøvelse.

Høsten 2023 inviterte vi Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole, til å holde en presentasjon med fokus på geopolitisk risiko. Hans presentasjon inneholdt elementer av både E, S og G risiko med tittelen “Geopolitical Threats: War, China, Cyber, Sabotage”. Karlsen redegjorde for ulike risikoer knyttet til Russlands krig mot Ukraina, konflikten i Midtøsten, og det polariserte forholdet mellom USA og Kina.

ODINs spydspiss på bærekraft
Forvaltere og analytikere har ansvaret for å gjøre ESG-vurderinger av selskapene de investerer i. Bærekraft er grunnleggende for selskapenes verdiskapning på lang sikt. Fokuset på bærekraft er større enn noen gang tidligere, og utviklingen på fagområdet går raskt. For å sikre at ODIN er ledende på bærekraft, har kapasitet og kompetanse til å utvikle arbeidet i takt med økte forventninger til oss som forvalter og selskapene vi er investert i, blitt styrket. I løpet av 2023 har ODINs Bærekraftsteam derfor vokst til 3 fulltidsansatte, hvorav én dedikert ressurs sitter i Stockholm. Som følge av at ESG-området stadig blir viktigere for oss, har vi også besluttet å løfte området slik at ESG-ansvarlig blir en del av ODIN sin ledergruppe. Det gjenstår fremdeles mye jobb når det gjelder bærekraft, men vi føler oss godt skodd for fremtiden.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.