Karbonavtrykk i fondene

Som langsiktige investorer er vi opptatt av at selskapene vi eier har en bærekraftig forretningsmodell og driver ansvarlig. Åpenhet og ansvarlighet er viktige verdier for oss som forvalter og investor, også innenfor miljømessige spørsmål.

Som et ledd i dette arbeidet startet vi i 2017 å måle karbonavtrykket i våre fond. Dette setter nemlig karbonutslipp på agendaen, både for oss som investorer/forvaltere og også for selskapene vi er investert i. Dette skaper bevissthet, som er første steg i retning av endring.

Karbonavtrykket gir et historisk øyeblikksbilde av utslippene fra selskapene i et fonds aksjeportefølje.

Hva er karbonavtrykk?

Karbonavtrykk (her målt ved Karbonintensitet) er en måte å måle fondets andel av porteføljeselskapers utslipp (CO2e over ett år) i forhold til fondets andel av porteføljeselskaps omsetning (årlig omsetning omregnet til MNOK). I hovedsak forteller forholdet oss hvor mange tonn CO2-ekvivalenter selskapene i den nåværende porteføljen slipper ut per million (NOK) i omsetning.

Slik beregner vi karbonintensitet

Vi har tatt utgangspunkt i veiledningen foreslått av Svenska Fondbolagens Forening og brukt Bloombergs Portfolio Carbon Footprint Tool for å utføre beregningene på våre aksjefond. Beregningene er ikke utfyllende fordi de ikke inkluderer alle indirekte utslipp. Det vil si at de inkluderer strømmen som brukes til å varme opp kontorene til selskapet (indirekte utslipp) men inkluderer ikke utslippene forbundet med strømmen som underleverandører bruker.

Denne grafen viser karbonavtrykket av våre aksjeporteføljer. I henhold til retningslinjene er nøkkeltallet som brukes TCFD Carbon Intensity. For ODINs fond varierer dette tallet fra 3,1 til 34,9 ut i fra beregninger gjort med tilgjengelig data pr desember 2018. Ettersom utslippsdata hovedsakelig rapporteres i selskapenes årsrapport baserer tallene seg på siste rapporterte år.

TCFD Carbon Intensity er en måte å måle fondets andel av porteføljeselskapers utslipp (CO2e over ett år) i forhold til fondets andel av porteføljeselskaps inntekter (årlig inntekt omregnet til MNOK). I hovedsak forteller forholdet oss hvor mange tonn CO2-ekvivalenter selskapene i den nåværende porteføljen gir per million i omsetning.

The Portfolio Carbon Footprint tool lar oss måle porteføljens karbonutslipp selv når selskaper ikke rapporterer utslippsdataene. De samlede karbondataene på portefølje-, sektor- og selskapsnivå gir sammen med attribusjonsanalyse oss god forståelse for vår karbonrisikoeksponering og også mulige måter å redusere den på.

Datakildene brukes i følgende rekkefølge:

 1. Bloomberg – Totalt drivhusgassutslipp; hvis ikke tilgjengelig –
 2. Bloomberg – Totalt CO2-utslipp; hvis ikke tilgjengelig –
 3. CDP – Totalt drivhusgassutslipp; hvis ikke tilgjengelig –
 4. Estimert data (CDP); hvis ikke tilgjengelig –
 5. Estimert data (Bloomberg)

Totalt drivhusgassutslipp er her definert som Scope 1(selskapets direkte utslipp) + Scope 2-utslipp (selskapets indirekte utslipp fra bruk av elektrisitet, varme ol.). Samlet CO2-utslipp er en undergruppe av drivhusgassutslipp, og for de fleste selskaper vil CO2 utgjøre> 90% av totalt drivhusgassutslipp.

Hvor mange av selskapene som rapporterer karbonavtrykk varierer fra fond til fond, og i mange tilfeller er mye av dataene basert på estimater. Anslagene er basert på sektorgjennomsnitt, og det er mulig å velge mellom nivå 1, 2 og 3. Vi valgte nivå 2. Vi vurderte nivå 3 å være for smale og gjennomsnittet kan være basert på et svært lite utvalg av selskaper. Nivå 1, derimot, kan være for bredt og ikke reflektere de aktuelle selskapene. Vi bruker GICS.

Hvorfor karbonavtrykk?

Karbonavtrykket gir grunnlaget for å vurdere visse klimarelaterte økonomiske risikoer, som for eksempel prisen på karbondioksid, og legger til rette for å påvirke selskapene mot reduserte utslipp, f.eks. som følge av krav i forhold til utslippsreduksjonsmål, risikostyring, forretningsstrategier og åpenhet. Målet skal ses i sammenheng med fondets forvaltningsselskaps samlede bærekraftsarbeid.

Karbonavtrykket gir et historisk øyeblikksbilde av utslippene fra selskapene som utgjør fondets aksjeportefølje. Verdiene vil variere som selskapets utslippsendring, og ettersom sammensetningen av porteføljen endres. Valutakursendringer påvirker også beregningen. Vær oppmerksom på at karbonavtrykket ikke viser investeringens totale klimapåvirkning da:

 • Bare noen utslipp er inkludert. Indirekte utslipp fra leverandører er ikke alltid inkludert i beregningene, og det er ikke ofte store utslipp som kan skyldes bruken av selskapets produkter.
 • Utslippsdata fra selskaper er ikke omfattende.
 • Målinger utføres kun for enkelte aktivaklasser.
 • Utslippsbesparelser gjennom produkter og tjenester er ikke inkludert.
 • Informasjon om fossile reserver er ikke inkludert.
 • Beregningene sier ingenting om hvor godt en portefølje er posisjonert i forhold til, eller dens bidrag til, en overgang til et lavkarbonsamfunn.