Karbonavtrykk i fondene

Som langsiktige investorer er vi opptatt av at selskapene vi eier har en bærekraftig forretningsmodell og driver ansvarlig. Åpenhet og ansvarlighet er viktige verdier for oss som forvalter og investor, også innenfor miljømessige spørsmål.

Som et ledd i dette arbeidet startet vi i 2017 å måle karbonavtrykket i våre fond. Dette setter nemlig karbonutslipp på agendaen, både for oss som investorer/forvaltere og også for selskapene vi er investert i. Dette skaper bevissthet, som er første steg i retning av endring.

Karbonavtrykket gir et historisk øyeblikksbilde av utslippene fra selskapene i et fonds aksjeportefølje.

Hva er karbonavtrykk?

Karbonavtrykk (her målt ved Karbonintensitet) er en måte å måle fondets eksponering mot utslippsintensive selskaper. Karbonavtrykket viser porteføljeselskapenes utslipp (CO2e over ett år) i forhold til deres omsetning (årlig omsetning i fondets valuta), justert for porteføljevekt.

Slik beregner vi karbonintensitet

Beregningene er ikke utfyllende fordi de ikke inkluderer alle indirekte utslipp. Eksempelvis er det slik at selskapets utslipp forbundet med innkjøpt elektrisitet (som er et indirekte utslipp Scope 2) inkluderes, men utslipp forbundet en underleverandørs innkjøpte elektrisitet inkluderes ikke (Scope 3). Vi har tatt utgangspunkt i den nye veiledningen foreslått av Svenska Fondbolagens Forening og brukt analysebyrået Sustainalytics for å utføre beregningene på våre aksjefond.

Nøkkeltallet som vurderes er fondets karbonintensitet.

 

Karbonintensieten beregnes ved å bruke følgende formel:

Gjennom analysebyrået Sustainalytics mottar vi en rapport som viser fondets karbonintensitet, sammen en analyse som viser hva som bidrar, på sektor, geografisk og selskapsnivå. Hvor mange av selskapene som rapporterer på utslippsdata varierer fra fond til fond, og i mange tilfeller er mye av dataene basert på estimater. Ved manglende data estimerer modellen utslippsdata* basert på undersektortilhørighet eller konkurrenter dersom det er mer hensiktsmessig.

De samlede karbondataene på portefølje-, sektor- og selskapsnivå gir oss god forståelse for vår karbonrisikoeksponering og også mulige måter å redusere den på.

* Totalt drivhusgassutslipp er her definert som Scope 1 (selskapets direkte utslipp) + Scope 2-utslipp (selskapets indirekte utslipp fra bruk av elektrisitet, varme ol.). Totalt CO2-utslipp er en undergruppe av drivhusgassutslipp, og for de fleste selskaper vil CO2 utgjøre> 90% av totalt drivhusgassutslipp.

Hvorfor karbonavtrykk?

Karbonavtrykket gir grunnlaget for å vurdere visse klimarelaterte økonomiske risikoer, som for eksempel prisen på karbondioksid, og legger til rette for å påvirke selskapene mot reduserte utslipp, f.eks. som følge av krav i forhold til utslippsreduksjonsmål, risikostyring, forretningsstrategier og åpenhet. Målet skal ses i sammenheng med fondets forvaltningsselskaps samlede bærekraftsarbeid.

Karbonavtrykket gir et historisk øyeblikksbilde av utslippene fra selskapene som utgjør fondets aksjeportefølje. Verdiene vil variere som selskapets utslippsendring, og ettersom sammensetningen av porteføljen endres. Valutakursendringer påvirker også beregningen. Vær oppmerksom på at karbonavtrykket ikke viser investeringens totale klimapåvirkning da:

  • Bare noen utslipp er inkludert. Indirekte utslipp fra leverandører er ikke alltid inkludert i beregningene, og det er ikke ofte store utslipp som kan skyldes bruken av selskapets produkter.
  • Utslippsdata fra selskaper er ikke omfattende.
  • Målinger utføres kun for enkelte aktivaklasser.
  • Utslippsbesparelser gjennom produkter og tjenester er ikke inkludert.
  • Informasjon om fossile reserver er ikke inkludert.
  • Beregningene sier ingenting om hvor godt en portefølje er posisjonert i forhold til, eller dens bidrag til, en overgang til et lavkarbonsamfunn.