Rapportering

ODIN tilstreber høy kvalitet på både oppfølging, rapportering og kundeservice. Våre institusjonelle investorer får tilbud om individuelt tilpasset oppfølging og rapportering. Vi skreddersyr oppfølgingen til våre investorers behov for å sikre best mulig service.

Oppfølging og rapportering av markedssyn, porteføljestatus og fondsgjennomgang er fleksibelt og tilpasset investors ønske både i forhold til hyppighet og omfang. Vår månedlige rapportering består av en beholdningsoversikt, oppdatert fondsfakta hvor nøkkeltall for avkastning og risiko fremkommer pr. fond samt både forvalters fondskommentar og ODINs generelle makrokommentar. Det er også mulig å få tilpasset en ESG rapportering om ønskelig.


Beholdningsoversikt

ODIN utarbeider månedlig en beholdningsoversikt over porteføljens innehav per fond og samlet som sendes investor elektronisk. Her fremkommer markedsverdi, kostpris og utregning av urealisert gevinst/tap pr. fond og samlet for porteføljen i henhold til gjeldene retningslinjer.
Logg inn i investortjenesten


Nøkkeltall og porteføljesammensetting

Hver måned oppdateres fondets nøkkeltall for avkastning, risiko og porteføljesammensetting på hvert enkelt fonds landingsside. Vi tilbyr også en kontribusjons- og attribusjonsanalyse. Kontribusjonsanalysen viser hvilke bidragsytere som har skapt avkastningen siste måned og siste år fordelt på land, sektor og helt ned på selskapsnivå. Attribusjonsanalysen viser de relative bidragsytere i forhold til utvikling i fondets referanseindeks siste måned og siste år fordelt på land, sektor og helt ned på selskapsnivå.

Du finner oppdaterte nøkkeltall på hvert enkelt fonds landingsside


Forvalters fondskommentar

Denne rapport kombinerer kvantitativ informasjon med kvalitativ kommentar fra forvalter av fondet. Dette er forvalters kommentar til fondets utvikling siste måned samt begrunnelse for de gjennomførte porteføljetilpasninger og selskapspresentasjon av nye fondsinnehav.

Fondskommentarene finner du på landingssidene til hvert enkelt fond


Makrokommentar

ODIN Forvaltning utvikler en månedlig markedskommentar som omhandler makrobildet og hvor vi kommenterer utsikter for både rente- og aksjemarkedet. Makrokommentaren vil finnes tilgjengelig fra fondenes egne landingssider. Rapporten vil også tilgjengeliggjøres under Aktuelt og gjennom vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert med ODINs nyhetsbrev

ESG-rapport (ESG – Environment, Social, Governance)

ODIN Forvaltning var en av de første fondsforvalterne i Norge til å undertegne FNs-prinsipper for ansvarlige investeringer («UNPRI»). Vi undertegnet UNPRI den 29. juni 2012 og har integrert de seks prinsippene i vår investeringsfilosofi. ODIN er en ansvarlig langsiktig investor og kan utarbeide oversikt over hva som er utført av aktivitet på ESG området.

Les mer om ansvarlig forvaltning og ESG her