ESG-rangeringer: Hva forteller de oss egentlig?

ESG-rangeringer gir ikke en fullstendig oversikt over ESG-risikoene et selskap står ovenfor.

Hos ODIN Forvaltning er derfor alle kurset i å gjøre egne, selvstendige ESG-analyser og gjennomfører disse som en naturlig del av det helhetlige analyse arbeidet.

Selskaper med høy ESG-rangering viser ofte en betydelig forpliktelse til arbeidet med miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. Dette kan bidra til å redusere risiko, og kan gi bedre økonomiske resultater over tid. Man kan dermed si at ESG-rangering gir et innledende inntrykk av et selskaps ESG-risiko.

Men et innledende inntrykk kan selvsagt ikke brukes som et grunnlag for en investeringsbeslutning alene. For å virkelig få oversikt over ESG-risiko kreves det at man går i dybden og gjør analysejobben selv.

– Å gjøre egne, selvstendige ESG-analyser er derfor en viktig del av vår investeringsstrategi, forteller ODIN Forvaltnings investeringsdirektør Alexander Miller.

ESG-rangering – ikke en fasit for investeringsbeslutninger

ESG-rangering er i stor grad basert på selv rapportering fra selskapene. De rapporterer på en rekke bærekraftmål, som deretter blir samlet inn og analysert av uavhengige analyseselskaper. Så får de tildelt en ESG-rangering basert på denne informasjonen.

– Det finnes ikke én internasjonal anerkjent standard. Det er derfor ikke alle selskaper som rapporterer de samme tallene i samme kvantitet og med samme informasjonskvalitet. Derfor kan det være variasjoner i hvordan ulike selskaper blir vurdert og rangert, sier Alexander Miller.

– Det er heller ikke slik at analyseselskaper arbeider på samme måte når de omgjør innsamlet informasjon til en ESG-rangering. De vektlegger ulike temaer forskjellig. Så basert på den samme informasjonen kan et selskap få forskjellig ESG-rangering fra ulike analyseselskaper, forteller han.

En annen utfordring med å bruke ESG-rangeringer til å vurdere risiko er at den bare gir deg et overordnet øyeblikks bilde i form av en tallfestet opp summering av hvordan selskapet jobber med ESG i dag. Selve rangeringen alene forteller lite om hvilke konkrete ESG-risikoer selskapet står ovenfor i fremtiden – eller hvordan selskapet står stilt til å håndtere disse. Og nettopp fremtidsutsiktene til et selskap er selvsagt helt nødvendig å gjøre grundige analyser av når man som fondsforvalter står ovenfor en investeringsbeslutning. Slik forståelse må bygges ved bruk av rangeringenes baken forliggende analyse, samt egne vurderinger.

Dette er flere av grunnene til at vi i ODIN ikke bruker ESG-rangeringer alene for å fatte våre investeringsbeslutninger.

Investeringsdirektør aksjer, Alexander Miller

ODIN-forvaltere er kurset i å gjøre selvstendige ESG-analyser

– Våre forvaltere er derfor kurset i ESG-analyser, og gjennom fører disse på hvert enkelt selskap som en del av den helhetlige investeringsbeslutningen, forteller Alexander Miller.

Litt forenklet kan man oppsummere hovedpunktene ESG-analysen slik:

1. Kartlegge hvilke ESG-risikoer et selskap står ovenfor – Her jobber man med både ESG analyse og data fra eksterne leverandører.

2. Gjøre en vurdering av hvor sannsynlig det er at disse risikoene inntreffer.

3. Estimere hva konsekvensene for selskapet vil være dersom risikoene inntreffer.

4. Vurdere om selskapet har et bevisst og aktivt forhold til ESG-risikoene sine, og om arbeidet de gjør med dette kan veie opp for noe av risikoen.

For eksempel, for et oppdrettsanlegg på Vestlandet kan følgene av klimaendringer, som høyere havtemperatur, være en ESG-risiko. Hvor sannsynlig er det at hav temperaturen i området stiger betydelig? Dersom vi anser det som sannsynlig at denne risikoen vil inntreffe må vi vurdere hvilken betydning dette kan ha for selskapet. Betraktelig høyere temperatur kan påvirke fiskens helse og vekst, noe som igjen kan føre til redusert produktivitet og økonomiske tap. Hvis selskapet ikke har tilstrekkelige tiltak på plass for å håndtere denne risikoen, kan det påvirke selskapets bærekraft og langsiktige lønnsomhet.

I ESG-analysen, vil vi videre vurdere hvordan oppdrettsselskapet forbereder seg på denne potensielle risikoen. Har de en plan for å tilpasse seg endringer i havtemperaturen? Har de investert i forskning og utvikling for å finne løsninger som kan hjelpe dem å håndtere denne utfordringen? Hvis svaret er ja, kan det indikere at selskapet er godt posisjonert for å håndtere denne ESG-risikoen – som kan veie opp for noe av den.

Gjennom ESG-analyser blir risikoer knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring kartlagt og vurdert på en grundig måte. Disse analysene er ikke isolerte øvelser, men en integrert del av det bredere analysearbeidet som utføres hos ODIN Forvaltning.

– ODINs investeringsfilosofi er å være langsiktige eiere i verdiselskaper, og ESG-analysene er derfor en naturlig og viktig del av analysearbeidet vårt. Det holder ikke med øyeblikksbildet man kan få fra en ESG-rangering. Vi må ha analyser som gir oss en dypere forståelse av de potensielle risikoene og mulighetene som ligger i hver investering – som kan bidra til å gi oss bedre avkastning over tid, sier Alexander Miller.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.