Erklæring om de viktigste negative påvirkningene på bærekraft (PAI Statement)

Denne erklæringen er gjeldende for ODIN Forvaltning AS, og beskriver hvordan vi hensyntar de viktigste negative påvirkningene av våre investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer i henhold til Artikkel 4 i EUs offentliggjøringsforordning (EU Regulation 2019/2088).

Bakgrunn og omfang

Offentliggjøringsforordningen stiller krav til informasjon som skal gis om bærekraft for finansielle produkter. Denne informasjonsplikten omfatter klima- og miljøpåvirkning, sosiale og arbeidstaker-relaterte spørsmål, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjonsarbeid.

Denne erklæringen gjelder fra og med 15. juni 2023 og vil bli revidert på årlig basis.

Beskrivelse av de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (dvs. PAI indikatorer)

I tråd med ODINs gjeldende retningslinjer for ansvarlig forvaltning, integreres bærekraftshensyn i alle investeringsbeslutninger, blant annet gjennom overvåkning av brudd på internasjonale normer, aktivt eierskap og eksklusjonskriterier. Disse retningslinjene er tilgjengelige i sin helhet her.

PAI indikatorene er en standardisert måte å måle de viktigste negative påvirkningene våre investeringsbeslutninger har på bærekraftsfaktorer. Vi har som målsetning å minimere slik negativ påvirkning.

ODIN vurderer de viktigste negative påvirkningene på bærekraft på foretaksnivå, og benytter PAI indikatorene i ESG-analyse på fonds- og mandatnivå.

ODIN vil innhente PAI data på alle de obligatoriske indikatorene samt ytterligere tre indikatorer som det fremgår av Tabell 2. Listen med PAI-indikatorer vil bli gjennomgått årlig og oppdatert etter hvert som tilgang til og kvaliteten på dataen forbedres. 

Følgende obligatoriske PAI indikatorer blir overvåket og vurdert:

I tillegg blir følgende PAI indikatorer overvåket og vurdert:

Overordnede retningslinjer for å kartlegge og prioritere negative påvirkninger på bærekraft

Med bistand fra vårt ESG-team, overvåker våre forvaltere regelmessig de utvalgte PAI indikatorene på enkeltinvesteringer i våre fond og investeringsmandater. Hensikten er å avdekke faktisk negativ påvirkning på bærekraftsfaktorer blant våre investeringer, eller forhøyet risiko for slik negativ påvirkning. Dette gjøres enten gjennom intern analyse eller data ervervet fra en tredjeparts leverandør. Avdekkes slik negativ påvirkning eller forhøyet risiko for negativ påvirkning i en av våre investeringer, blir investeringen gjenstand for en intern vurdering og en beslutning om tiltak fattet, eksempelvis selskapsdialog eller avhendelse.

PAI data benyttes av våre forvaltere i ESG-analysen av våre investeringer, og er en integrert del av investeringsprosessen.

Metodikk for kartlegging av negative påvirkninger på bærekraft

Våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning beskriver hvordan grunnleggende hensyn til negativ påvirkning på bærekraft er innarbeidet i investeringsprosessen. Disse retningslinjene er forankret i vår tilslutning til FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer (tiltrådt juni 2012), og består i tillegg blant annet av norm- og produktbasert screening og ekskluderinger på tvers av våre investeringsprodukter. Vår metodikk for kartlegging av negative påvirkninger på bærekraft bygger videre på våre etablerte retningslinjer for ansvarlig forvaltning.

Overvåkning av PAI indikatorene

Vi innhenter informasjon på PAI data direkte fra selskapene vi er investert i og/eller fra tredjeparts leverandører. Innhenting og vurdering av PAI data skjer på kvartalsvis basis på eksisterende investeringer eller på ad hoc basis i forbindelse med analyse av mulige nye investeringer.

I vår overvåkning av PAI indikatorene i eksisterende investeringer benytter vi en risikobasert tilnærming, der vårt fokus er å identifisere en retningsendring i risikonivået som innebærer en økning i negativ påvirkning på bærekraft i en underliggende investering. Vi foretar en vurdering av hver utsteders PAI prestasjon, totalt og på enkeltindikatorer. Det skal gjøres en vurdering av hvilke indikatorer som er mest relevante for selskapet og en vurdering av selskapets prestasjon på de relevante indikatorene. Hvilke indikatorer som er mest relevante vil variere mellom sektor, selskap og geografisk region.

Brudd på FNs Global Compacts prinsipper og involvering i produksjon av kontroversielle våpen er brudd på fondets retningslinjer og vil føre til ekskludering av selskapet.

Selskaper med en negativ utvikling i PAI prestasjon, totalt eller på en vesentlig enkeltindikator, blir analysert av ESG-teamet og ansvarlig forvalter. For et selskap der det identifiseres risiko for en vedvarende økning i negativ påvirkning på bærekraft, grunnet dårlig PAI prestasjon på tvers av flere PAI indikatorer eller på en vesentlig PAI indikator for sektoren selskapet er tilhørende, innledes en dialog direkte med selskapet med en oppfordring om å treffe tiltak for å redusere negativ(e) påvirkning(er) på spesifikk(e) PAI indikator(er). Slik dialog kan vi innlede alene, eller i samarbeid med andre investorer. Dersom selskapet viser vilje til å treffe nødvendige tiltak, følges utviklingen løpende for en forbedring i PAI prestasjonen av ESG-teamet og ansvarlig forvalter. Foruten selskapsdialog benytter vi også vår stemmerett på generalforsamlinger til å påvirke selskaper vi er investert i til å redusere eventuell negativ påvirkning.

Et selskap kan settes under observasjon dersom en hendelse inntreffer som har en vesentlig negativ påvirkning på en PAI indikator. Eksempelvis vil et brudd på norms-baserte prinsipper gi grunnlag for observasjon. ESG-teamet og ansvarlig forvalter vil gjennomføre en analyse av hendelsen og vurdere om dette gir grunnlag for en vedvarende forhøyet negativ påvirkning. Som del av denne vurderingen vil det legges vekt på at selskapet i sin kommunikasjon rundt hendelsen viser vilje og evne til å treffe tiltak som bøter på den negative påvirkningen på en tilfredsstillende måte.

Referanse til internasjonale standarder

Vi skal jobbe målrettet for å redusere belastningen på klima og miljø av våre investeringsbeslutninger i tråd med Parisavtalen, helst ved å sette målbare størrelser for reduksjon av utslipp i porteføljene våre. Våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning og bruk av PAI bygger på internasjonale konvensjoner og normer, blant annet:

  • FN Global Compact
  • FNs prinsipper for ansvarlig eierskap
  • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
  • OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse
  • Menneskerettighetserklæringen
  • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter
  • ILO konvensjoner for arbeidslivet (?)
  • Parisavtalen under FNs rammekonvensjon om klimaendring
  • Konvensjonen om klaseammunisjon

Hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i finansiell rådgivning

I vår investeringsrådgivning og anbefaling av verdipapirfond vil vi opplyse kunder om at det tas hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i forvaltningen.