Veiledning skatt og årsoppgave

Forklaring på poster i selvangivelse, årsoppgave og andre spørsmål om skatt på fond.

Poster på årsoppgaven

 • 3.1.2 skattepliktig rente/avkastning – Dette er din skattepliktige rente/avkastning for året. Skattepliktig rente/avkastning er inkludert i markeds-/ligningsverdien. Posten inkluderer også avkastningen på de andeler som eventuelt er solgt i løpet av året. Har du solgt/reinvestert andeler vil kursgevinster eller tap bli spesifisert i realisasjonsoppgaven som du får i hende i løpet av februar.
 • 4.1.4 Ligningsverdi aksjefond – Ligningsverdi pr 31.12.
  Ligningsverdien er 100 % av markedsverdien
 • 4.1.5 Ligningsverdi obligasjons- og pengemarkedsfond – Ligningsverdi pr. 31.12.

Forklaring realisasjonsoppgaven

 • Realisasjonsbeløp – For aksjefond er dette innløsnings beløpet, men har du solgt i rentefondene stemmer ikke dette beløpet med det du har fått godskrevet på konto. I rentefond er den solgte rente/avkastningen trukket fra. Rente/avkastningen er beregnet og oppgitt i årsoppgaven. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes.
 • Justert inngangsverdi – Aksjefond = kostpris +/- risk + skjermingsfradrag. Rentefond = kostpris – betalt avkastning. For aksjefond er Risk og skjermingsfradrag inkludert. For rentefond er den betalte rente/avkastningen trukket fra. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes.
 • Gevinst/tap overføres til post 3.1.9 /3.3.9 – Dette er kursgevinst eller -tap.

Kjøp av rentefond midt i året

Dersom du kjøpte andeler i rentefond midt i året skal du bare skatte for den perioden du har vært investert i rentefondet – altså bare betale skatt for den avkastningen du har opptjent.

Eksempel på kjøp av andeler midt i året:

Den 1. januar 20XX var kursen i ODIN Pengemarked lik 100. Den 1. juli kjøpte du én andel til kurs 105. Da har du ”kjøpt avkastning” for 5 kroner. Ved årets slutt er kursen 110, hvor 10 kroner utdeles som avkastningsandeler
Sluttverdi: 110
– Kjøpskurs: 105
= Gevinst: 5
Reell gevinst: 5
– Tildelt avkastning: 10
=Ikke skattepliktig utdeling = 5
Skatt på tildelt avkastning: 1,40 (5 x 28 %)
= Skattemessig gevinst: 1,40

Hvorfor er ikke post 3.1.2 skattepliktig rente/avkastning i årsoppgaven og den bokførte avkastningen 31.12. det samme tallet?

Post 3.1.2 er din skattepliktige rente/avkastning for 31.12. Har du utført kjøp eller salg i inneværende år, vil ikke dette tallet stemme med den sum som du har fått bokført den 31.12.

 • Har du verken kjøpt eller solgt andeler vil avkastning fond* = skattemessig rente/avkastning
 • Har du kun kjøpt i løpet av året vil avkastning fond > skattemessig rente/avkastning
 • Har du kun solgt i løpet av året vil avkastning fond < skattemessig rente/avkastning
 • Har du både kjøpt og solgt må følgende formel benyttes: Skattbar rente/avkastning = avkastning fond – kjøpt avkastning + solgt avkastning

* Avkastning fond er den transaksjonen som du får bokført den 31.12.

Tre typer beskatning i rentefond

 1. Skatt på opptjent rente/avkastning (årlig)
 2. kursgevinster eller -tap (først når du selger)
 3. formuesskatt (hvis du er i formuesposisjon)

Skatt på rente/avkastning
På samme måte som renter på bankkonto, skal opptjente renter beskattes i pengemarkeds- og obligasjonsfond hvert år. Gjennom året vil rentefond tjene rente/avkastning på sine investeringer. Denne renten/avkastningen blir lagt til kursen på daglig basis. Ved årets slutt blir disse rentene oppgjort (kursen faller) og lagt til din fondsbeholdning, dvs. du får flere andeler. Det vil si at din verdi den 31.12 skal være lik din verdi den 1.1. Årets rente/avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i årsoppgaven. Renteinntekter fra rentefond beskattes med 27 prosent.

Skatt på kursgevinster eller -tap
Det er først når du selger andelene dine at skatt på kursgevinster eller -tap kommer til beskatning. Har du solgt (realisert) andeler i ett eller flere rentefond i året som gikk, vil du få tilsendt en egen realisasjonsoppgave hvor denne gevinsten/tapet fremkommer.

Både rente/avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 27 prosent. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

Flytting mellom fond blir behandlet som en realisasjon, dvs at flytting utløser skatteplikt/fradragsrett.

Formuesskatt
Ligningsverdien for andeler i rentefond er den samme som markedsverdien pr 31.12.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.