ODIN Kort Obligasjon

ODIN Kort Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Kort Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond.