NY Blankett spareavtale Rentefond.pdf-utfyllbar18.08.2016