Bærekraftige investeringer

Vi er aksjeplukkere, og selektive i utvelgelsen av selskaper vi ønsker å investere i. Bærekraftskriterier påvirker selskapenes verdiskaping over tid, og vurderinger knyttet til dette er derfor et sentralt element i alle investeringsbeslutninger, og gir også forvalterne incentiver til å drive aktivt eierskap.

Vi signerte i 2012 FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Dette går ut på at vi forplikter oss til å gjennomføre og rapportere på hvordan vi inkluderer ansvarlighet og bærekraft i våre selskaps- og porteføljevurderinger. Dette gjelder også for rentefond.

Vi kan oppsummere vårt arbeid i tre deler:

 

INTEGRASJON innebærer blant annet at vi gjør bærekraftsanalyser av selskapene vi investere i. Alle selskaper vi investerer i presenteres for forvaltningsavdelingen, og her skal også en bærekraftsvurdering inkluderes. Det vil si at vi vurderer risiko og muligheter knyttet til bærekraft fremover, samt hvordan styret og ledelse er satt sammen for å håndtere dette.

Utover dette gjør vi jevnlig gjennomlysninger av porteføljene våre. For å kunne gjøre gode vurderinger er tilgang til informasjon essensielt, og vi bruker informasjon fra flere kilder. Både offentlig tilgjengelig informasjon som årsrapporter, NGO-rapporter og lignende, men også informasjon fra møter med representanter fra selskapsledelsen i aktuelle selskap og fra analytikere. Vi bruker også eksterne analysebyråer for objektive vurderinger av selskaper. For tiden bruker vi analysebyrået Sustainalytics som gir oss tilgang til deres selskapsdatabase og analytikere, samt analyse knyttet til produktinvolvering og hendelser.

AKTIVT EIERSKAP handler om å bruke vår stemme som aksjonærer, både gjennom å stemme på generalforsamlinger og gjennom dialog med selskapene vi investerer i. Vi deltar også i valgkomitéer. Målet er å skape bevissthet og påvirke selskapene til forbedring.

På den måten kan selskapene bli bedre rustet til å takle de ulike problemstillingene de kan møte på, noe som også vil gagne aksjonærene. Vi har som målsetning å stemme på alle generalforsamlinger i selskapene vi er investert i. For å gjennomføre dette på best mulig måte bruker vi tjenester fra ISS Proxy Voting Service, der vi mottar forslag til stemmegivning basert på bærekraftshensyn. I dialog med selskapene vi er investert i er dette typisk knyttet til spesifikke hendelser, rapportering eller tematikk som vi setter fokus på. Dersom det skjer noe i selskapene vi er investert i vil vår første handling være dialog. Dersom vi ikke ser evne eller vilje til endring vil vi selge våre aksjer i selskapet. Som følge av våre konsentrerte porteføljer er vi i mange tilfeller store eiere i selskapene vi er investerer i og vår stemme blir hørt. I de tilfellene der vi ikke er store eiere kan det være lurt å samarbeide med andre investorer.

UTELUKKELSER OG OBSERVASJON er virkemidler vi bruker dersom det dukker opp noe i selskaper som kan være i strid med våre retningslinjer. Som aktiv forvalter er vår fremgangsmåte for å sette sammen porteføljene selskapsorientert, og vi har i utgangspunktet ikke like stort behov for eksklusjonslister over selskaper vi ikke vil skal havne i porteføljene. Det vil si at alle selskapene vi er investert i er grundig analysert og valgt inn etter en lengre prosess.

En rekke selskaper vil bli utelukket som følge av en helhetlig vurdering av selskapets risikoprofil og fremtidsutsikter der relevante bærekraftskriterier spiller en viktig rolle. Samtidig er det visse sektorer og enkeltselskaper vi unngår ut ifra hvilke produkt de tilbyr og/eller selskapets atferd. Vi gjør vurderingene på basis av egne kriterier og Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sine kriterier. Vi følger også eksklusjonslisten til SPU og selskapene som utelukkes av SPU fjernes fra vårt investeringsunivers.

 

 

ADFERDSBASERT
Selskap vil også bli utelukket eller plassert på observasjonsliste ved mistanke om alvorlige og systematiske brudd på allment aksepterte normer. Vi forventer at selskapene vi investerer i opptrer i tråd med prinsippene i FN Global Compact. Disse prinsippene handler om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Grønt lys for fremtiden
Selskaper med en bærekraftig profil gjør det bra på børs. Betyr det at aksjemarkedet faktisk priser inn en konkurransefordel, eller er det rett og slett flokkmentalitet etter ‘grønne’ aksjer som drar?

Optimister, pessimister eller realister?
Når vi nå står overfor en trussel som potensielt kan endre de grunnleggende vilkårene for et godt liv for store deler av jordens befolkning, er det nærliggende å spørre seg om det er optimisme, pessimisme eller realisme som vil gjøre oss best rustet til å møte denne trusselen.

Strategisk samarbeid med ESG-analyseselskap
Samarbeidet med Sustainalytics, ett av verdens ledende analyseselskaper, er en langsiktig satsing som styrker ODINs interne ESG kompetanse.